is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„enkel bedacht zijn op de mogelijkheid om ten koste van „eiken prijs, zelfs ten koste van anderen, de vaak maar al te „zelfzuchtige genoegens en gemakken van het gezinsleven „te behouden, loopen juist gevaar om te verliezen de voorbeden van wat zij zoo hoog verhieven en waarop zij zoo „trotsch waren, al mochten dan daarbuiten de jammerklachten weerklinken van hen, die geen eigen haard bezitten „Wat een grievend leed is het vroeger voor ons „geweest en wat een grievend leed is het nog voor ons, „om altijd maar opnieuw te moeten aanhooren de „bewering, — en meest uit den mond van lieden, die „niets afweten van het lijden van den naaste, — dat de „plaats der vrouw is in haar gezin: eene zonderlinge „bewering, die niet vrij is van zekere ironie als men „ziet op de maatschappelijke toestanden om ons heen. „Tal van stemmen prediken der vrouw, die werk zoekt „om van te leven, „dat haar sfeer is het gezin, dat „„hare plaats is aan den huiselijken haard." Aan vrouwen, „die eiken steun missen, die enkel op zich zeiven hebben te hopen, betoogt men, dat hare ware roeping „is, echtgenooten en moeders te zijn en dat zij, om „gelukkig te kunnen wezen, afhankelijk moeten worden „van een lid van het andere geslacht. Wat die afhankelijkheid aangaat, dienaangaande hebben de vrouwen „eene harde les gehad, die haar en haren dochters „nog lang zal heugen! Die moralisten, die werklooze, „broodlooze vrouwen terug drijven naar eenen huise-