is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„lijken haard, dien zij niet bezitten, dien zij niet kunnen „bouwen, zijn als die Pharaoh, die den kinderen Israëls „gebood tichelsteenen te maken zonder hun daartoe het

„noodige stroo te verschaffen Geef der vrouw

„meer vrijheid, geef haar enkel recht. Dat, ik ben er „diep van overtuigd, zal bijdragen tot de practische „oplossing dier ernstige sociale problemen van onzen „tijd, — met dat voorbehoud altijd, dat de vrouwen onzer „dagen streven zullen naar wijsheid en waarheid zullen „betrachten: dat zij gerechtigheid zullen najagen en zeiven „rechtvaardig zijn.

„Als alles is gezegd over de schoonheid van het „huiselijk leven en over de geschiktheid der vrouw voor „dit leven, dan is daarmede nog niet bewezen, dat „Martha van Bethanië de eenige schutspatrones is van „ons geslacht, zoo als sommigen schijnen te meenen. „Geene vrouw zal ooit in werkelijkheid de goede genius „kunnen zijn van haren huiselijken haard, indien zij niets „meer is dan enkel dat. Het huiselijke ideaal bereikt „zijne grootste hoogte niet, als men het tot eenig doel „van een vrouwenleven stelt, omdat dan de eerste „plaats wordt ingeruimd aan wat in ons leven pas in „de tweede plaats behoort te komen, namelijk het streven „om onzen naasten gelukkig te maken. Jezus heeft „gezegd: Gij zult lief hebben den Heere Uwen God met „geheel Uw hart, en met geheel Uwe ziel, en met geheel „Uw verstand. Dit is het eerste en het groote gebod.