is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRISCILLA BRIGHT MAC LAREN.

1815—1906.

Wie het leven nagaat der merkwaardige vrouw, wier naam hierboven staat afgedrukt en die in het najaar van 1906 te Edinburg is overleden, ruim één en negentig jaren oud, overziet in dien langen levensloop van bijkans eene eeuw een uiterst merkwaardig deel onzer contemporaine geschiedenis. Van hare jeugd was Priscilla Bright Mac Laren de vertrouwde medearbeidster van sommigen der edelsten en besten, die Engeland omtrent het midden der vorige eeuw onder zijne zonen heeft geteld, en bij haar verscheiden werd daarom van verschillende zijden geklaagd, dat nu verbroken werd een der laatste schakels, die een geslacht, dat was voorbij gegaan, aan het thans nog levende verbond. „Maar voor wie persoonlijk met haar mochten ver„keeren," schrijft eene, die haar wel kende, „was „zij niet enkel een getuige uit een grootsch ver„leden; maar ook de opgewekte deelneemster aan het „streven van het heden en tot aan haren laatsten levensavond een van hen, die aan wat er in wording is gestalte „helpen geven, het oog hopend en vertrouwend ge-