is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beste krachten gewijd aan de verbetering van de lotsomstandigheden der arbeiders in zijns vaders fabriek door drankbestrijding, door de oprichting eener leesbibliotheek, door het houden van voordrachten ter bevordering van beter sociaal-economisch inzicht, maar alles nog in beperkten, eigen kring. Hij was gehuwd ; zijn huiselijk geluk, zijn zaken, de zorgen voor zijne naaste omgeving namen hem geheel in beslag, lieten hem geenen tijd om zich te wijden aan het openbare leven. Na weinig meer dan een jaar echter was hij weduwnaar met een kindje in de wieg. John Bright was welhaast gebroken door den slag; maar het groote leed, dat hem trof, stelde hem tot een zegen voor zijn volk. Hij zelf verhaalde later, hoe Richard Cobden, met wien hij reeds vroeger in persoonlijke betrekking was gekomen, hem in de dagen zijner groote verslagenheid bezocht en na eenige innige woorden van deelneming tot hem sprak: „Bedenk, er zijn duizenden gezinnen in Engeland, waar "„op dit oogenblik de echtgenoote, de moeder, stervende "is van honger. Kom nu met mij en laat ons niet rusten "eer de vrijheid van handel is verzekerd." l)

Van dat oogenblik werd John Bright de groote kampioen voor de denkbeelden der door Richard Cobden gestichte Manchesterschool, namelijk de vooruitstrevende richting op het gebied van economie, finan-

^ Barnet. Smith. The life and speeches ot John Bright. Vol. II pag. 57.