is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bastiat, die terzelfder tijd in Frankrijk voor het beginsel van vrijen handel streed, getuigde er van, en let wel, dit werd geschreven in de eerste helft der vorige eeuw: „De vrouwen hebben terecht begrepen, dat het streven „van den Anti-Corn-Law-League is een streven „naar recht en naar tegemoetkoming aan de noodlijdende „klassen der maatschappij. Zij hebben het gevat, dat „het geven van aalmoezen noch de eenige noch de „beste vorm van liefdadigheid is. Thans zeggen zij: „wij zijn wel bereid om ongelukkigen bij te staan, maar „dat is voor de wet nog geen reden om zonder noodhaak ongelukkigen te maken; wij willen de hongerigen „wel voeden en de naakten kleeden; maar dat maakt „ons te meer begeerig naar de opheffing der slagboomen, „die voedsel en kleeding voor de hongerigen en naakten „onbereikbaar maken. In vroeger tijden kroonden de „vrouwen den overwinnaar in het tournooi. Hare goedkeuring was een prikkel tot dapperheid, behendigheid, „ridderlijkheid en trouw. In die tijden van ruw geweld, „toen brute kracht den weerlooze onder den voet trad, „verrichtten de vrouwen een goed werk door op te wek„ken tot die vereeniging van edelmoedigheid en dapperheid , die den waren ridder onderscheidde van den „gewonen krijgsknecht. Maar dat de tijden veranderd „zijn, dat enkele lichaamskracht is overwonnen door „zedelijke kracht, dat onrecht en verdrukking thans „andere vormen aannemen, dat de strijd met de vuist