is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„en met het zwaard is geworden een strijden met de „pen en met het woord, is dat alles te zamen nu een „reden om aan te nemen, dat de vrouw thans geene „roeping meer heeft? Moet zij altijd maar in de achterhoede blijven? Zal haar het recht worden ontzegd „om ook over nieuwe sociale verhoudingen haren zegendijken invloed te doen gelden en om op te wekken „tot die deugden van eene meer verheven soort, tot „beoefening waarvan een hooger trap van beschaving „is geroepen ?"')

Met groote hevigheid werd de strijd tot opheffing der graanrechten in die dagen gestreden. Er heerschte hongersnood en ellende op het platte land en in de fabriekssteden. Telkens braken oproeren uit, hadden er werkstakingen plaats, die dan meest nog het snelst door de toespraken van John Bright en zijne vrienden werden bedwongen. Nacht en dag arbeidden deze voort, monster-meetings leidende, adressen opstellende, brochures schrijvende, reizende, het wanhopige volk in hunne toespraken allerwege tot kalmte manende; en John Bright, die in 1843 ook tot lid van het Parlement was gekozen, kon zich onverdeeld wijden aan zijne grootsche taak, rustig in de gedachte, dat zijn dochtertje bij zijne zuster in trouwe hoede was. En terzelfder tijd, dat Priscilla haar nichtje opvoedde en het kind, dat op-

') Mc. Gilchrist. John. Bright. pag. 27.