is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groeide onder den druk van dien jaren langen strijd en zijnen vader zoo zelden zag, leerde beseffen, dat deze zoo veel van huis was om te werken voor de opheffing eener wet, die het anderen vaders onmogelijk maakte hunnen kinderen brood te geven, nam zij een werkzaam aandeel aan het organiseeren van meetings, hield zij zelve toespraken en schreef zij brieven vol vuur en overredingskracht. Men verwacht dan ook, dat de uitgave harer brieven, wanneer daartoe mocht worden besloten, eene rijke bijdrage zal vormen voor de kennis van het Engeland uit het midden der vorige eeuw.

Lang nog bleef het Parlement weerstand bieden, tot eindelijk de minister Sir Robert Peel, die als protectionist aan de Regeering was gekomen, zich gewonnen gaf voor de nieuwere denkbeelden van Richard Cobden en diens aanhang. Overtuigd, dat met het stelsel van beschermende rechten, vroeger door hem voorgestaan, moest worden gebroken, dreef hij bij het nog weerstrevende Parlement, toen in 1846 de hongersnood tot het uiterste was gestegen, de opheffing der invoerrechten op het koorn door. Het beginsel van vrijen handel had daarmede gezegepraald. De ontzaglijke vlucht door Engelands handel en nijverheid van dat oogenblik genomen, heeft wel bewezen, dat het een zegepraal ten goede is geweest. Reeds vijf jaren later zoude de eerste Wereldtentoonstelling te Londen gehouden er een indrukwekkend getuigenis van geven.