is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien proeftijd doorkruiste Mrs. Mac Laren met haren echtgenoot de armste wijken der stad om zich met eigen oogen op de hoogte te stellen van de werking dezer sluiting. Reeds lang vóór zij naar Edinburg kwam, had Mrs. Mac Laren te Rochdale en te Londen zich vertrouwd gemaakt met de levenswijze der armsten onder de armen, en zij was dus wel voorbereid om haren echtgenoot bij te staan in dezen voor hem uiterst moeilijken tijd, want zijne bedoeling werd ongenadig veroordeeld , bespot en verdacht gemaakt. Maar de ondervinding te Edinburg opgedaan droeg waarschijnlijk veel bij tot de bekrachtiging van het wetsontwerp door het Parlement, en tot in haren ouderdom behield Mrs. Mac Laren de herinnering aan den dankbaren ernst, waarmede arme vrouwen haren dank kwamen betuigen voor de rust en de welvaart, die de sluiting der kroegen op Zondagen in hare woningen had doen weder keeren.

Niet minder krachtig steunde zij haren echtgenoot, toen deze in het jaar 1853 bij het naderen van den Krim-oorlog met medewerking van John Bright en Richard Cobden te Edinburg eene groote vredesconferentie organiseerde. Terwijl Florence Nightingale zich aangordde om de gruwelen van den krijg te gaan verzachten, wilde Priscilla ook nu weder de oorzaak zelve van zooveel lijden helpen bekampen. Door haren persoonlijken invloed werden tal van Engelsche vrienden gewonnen voor het groote plan; vooral de Dissenters