is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dragen, de belangstelling in het Christ. onderwijs te verlevendigen, voldoet het Hoofdbestuur dan ook gaarne aan den wensch van den uitgever, deze uitgave met een aanbevelend ivoord te voorzien. Het Christ. onderwijs heeft zich eene plaats veroverd in ons land, maar nog altijd zijn er velen, ook dezulken, van wie men anders verwachten zou, die de opvoeding der kinderen in christelijken geest beschouwen als eene private aangelegenheid en niet als een plicht, die op elk Christen rust; die op zijn hoogst een vriendelijken blik over hebben voor het streven hunner broeders, maar niet verstaan, dat ook op het terrein van het Christ. onderwijs geene halfslachtigheid te pas komt, maar krachtige medewerking, geboren uit het besef, dat, waar zij zelf het eigendom des Heeren wenschen te zijn, hunne kinderen niet den tijdgeest ter prooi mogen worden. Welke gebreken het Christ. onderwijs ook aankleven, hoezeer kerkelijke en politieke strijdvragen ook voor velen een struikelblok heeten te zijn, dat hen belet, zich er mede in te laten of een voorwendsel, om er zich van af te keeren, met het ivoord des Heeren: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet (allerminst eigen kinderen), is geene transactie mogelijk. Een onderwijs zonder Hem is geoordeeld door Hem. Wat de voorstanders van het Christ. onderwijs ook scheidde, aan dat onderwijs zelf bleven zij trouw en zoo won het in uitbreiding en kracht. Dit in het oog gevat en gehouden te hebben is eene verdienste van den Schrijver, die hier openlijk erkend zij. Zelf Christelijk onderwijzer en met zijne eigen bekende overtuiging in politieke en kerkelijke zaken, bleef hij zijn beginsel getrouw, aan alle schakeeringen recht te doen wedervaren en hare beteekenis voor de zaak, die het geldt, in het licht te stellen. In eene beoordeeling van het werk treden wij overigens niet; wij schrijven geene recensie, maar eene aanbeveling. Vindt deze of gene lezer de een of andere zaak of persoon te veel of te weinig belicht of wellicht minder ter zake, hij erkenne met ons het vele goede, dat hem aangeboden wordt; reeds boven spraken wij het uity dat de taak niet gemakkelijk was.