is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdst. . Bladz.

XXXV. Aard van het openbaar onderwijs. — Oosterlittens. — llede

van Prof. Hofstede de Groot en de gevolgen daarvan. 144

XXXVI. Groens schoolwetprogram in zijn parlementairen strijd en

de motiveering er van 150

XXXVII. J. J. L. v. d. Brugghen 155

XXXVIII. Groen ten opzichte van art. 194 der grondwet. — „Voldoend" openb. lager onderwijs te Abbega, Wons, Schraard, enz

XXXIX. Friesland. — Groen, voor den tweeden keer de Tweede Kamer verlatende. — Juan de Vargas. Oprichting

van Chr. scholen. — Een Boekenlijst 1C4

XL. De Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs. —

Groen, voor den derden keer de Kamer verlatende . . 170» XLI. Het wetsontwerp-De Biauw. — Eerlijke tegenstanders.

AVrijving tusschen twee partijen. — Het Na-examen. . 170■ XLII. De arbeid van Ds. J. J. A. Ploos van Amstel, Ds. J. W.

Felix en Dr. G. J. Vos Az. in Friesland op schoolgebied

XLIII. Een twistappel 183

XLIV. De strijd voortgezet 187

XLV. Werkzaamheid der tegenstanders. — Voorstellen van

J. Voorhoeve H.Czn 191

XLVI. Het „Anti-Schoolwetverbond" en Groens houding daaromtrent. — Oprichting van „Barnabas." 195

XLVII. Gedienstigheden der practijk. — De vaccine-kwestie. —

Het restitutiestelsel 198

XLVIII. H. A. Gerretsen. — Leerplicht. — Wetsontwerpen. . . 203 XLIX. Mr. Guillaume Groen van Prinsterer. (1801—187C) . . . 207 L. Mr. Guillaume Groen van Prinsterer(1857—1876) (Vervolg). 211

Zevende Tijdperk. (1876—1897.)

• LI. Dr. A. Kuyper

LIL Dr. A. Kuyper. (Vervolg) 21^

LUI. Het „Groan van Prinsterer-fonds".— De Wetsontwerpen-

Moens en Heemskerk. — Nog een Na-examen. . . . 221

LIV. Jozua van Eik. — Kappeyne aan het woord 224

LV. Voorbereidingen voor eene volksbeweging 22f>

LVI. Het Volkspetitionnement. — Ze» stelsels. . ..... 229 LVII. Kappeyne's Rapport en Elout's antwoord.— De Koninklijke

onderteekening. — Het Pensioenfonds „Johannes" . . 233 LVIII. Bezwaren tegen Kappeyne's wet. — Vermeerderde belangstelling _

LIX. De „Groen van Prinstererschool." — De „Unie.". . . . 23!>