is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het Evangelie te verspreiden en te bevestigen. Uit Groot-Britten je

liet hij bekwame onderwijzers overkomen, wien het gelukte, \ele

dezer scholen beroemd te maken.

Over het algemeen trok de Benedictijnerorde, waartoe Bonifacms zoowel als Willebrord behoorde, zich de zaak van het onderwijs aan. Deze orde was in 529 door Benedictus van Nursia (bij Xapels) opgericht. Zij wist haren kloosterscholen den nitnemendsten naam te verschaffen.

Vooral de school te Utrecht, door Willebrord gesticht, was beroemd.

Ze was eigenlijk een Christelijke kweekschool of Seminarium. Bonifacins gaf er meermalen onderwijs en vormde er onderscheidene uitstekende mannen, zooals Lnllus, aartsbisschop van Mentz, Stnrm, abt van Fulda, koning Karloman en den abt Gregorius, denzelfden, die eenigen tijd de kerk van Utrecht bestuurde en onder wiens leiding de Utrechtsche school tot een zoo ongemeenen bloei steeg, dat men er vele leerlingen, zelfs uit adellijke huizen, aantrof en zij een brandpunt van Christelijke beschaving in West-Europa werd. Ook de Fries Lnllus, door de Benedictijnen »het licht van geheel Friesland en de omliggende landen" genoemd, werd, gelijk wij zeiden, te Utrecht opgeleid.

Na den dood van Willebrord. Bonifacius, Gregorius en Ludger, zonk de Christenheid in West-Europa weldra weder terug in den nacht van onkunde en duisternis. Een Karei de Groote, de Christenheld en de volksbeschaver der middeleeuwen, was er noodig, <>m alles weder te hervormen. In 789 verordende Karei, dat bij alle kerken en kloosters scholen moesten gevoegd worden, opdat niet alleen stedelingen, maar ook de bewoners der dorpen onderwijs konden ontvangen. Hierdoor verkreeg men parochiescholen, die in iedere kerkbuurt of kerkwijk aanwezig waren. In 813 stelde Karei

schoolplicht bij de wet vast. De ouders werden met kerkelijke straffen

bedreigd, zoo zij hunne kinderen zonder noodzaak te huis hielden. Behalve,de wereldlijke wetenschappen wilde de vorst, dat ook geestelijke kundigheden onderwezen werden, zooals de 12 art. des geloofs, de tien geboden en het gebed des Heeren, die dan ook door de leerlingen moesten van buiten geleerd worden.

Karei omringde zich met de meest uitstekende mannen van zijn tijd, die hij op zijne reizen leerde kennen en vooral uit Ierland en Italië tot zich wist te trekken, als Petrus van Pisa (Pisanus), I anl