is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Warnefried (vau den berg Cassino), gewoonlijk Paulus Diaconus genoemd, Clemens (uit Ierland), Theodulf (later bisschop van Orleans), Leidrade van Lyon, Panlus van Aquilië en Diaconus Albinus, meestal Alcuinus geheeten. Te zamen vormden zij de Hof-academie of Palatijnsche school, waarin Karei meermalen gewoon was het voorzitterschap te bekleeden. Deze hofschool was nu eens te Thionville, dan te Worms, Ingelheim, Parijs, Aken, Nijmegen of elders gevestigd. Kareis zonen en dochters, henevens de meest aanzienlijke, zoowel adellijke als niet-adellijke jongelieden des rijks, namen aan het onderwijs dezer hofschool deel.

HOOFDSTUK II.

Alcuinus. — De Egmonder-abdij. — De kloosterschool te Aduard. — De Roodeschool bij Bedum. — Het „schoolrecht."

De geleerden, die Karei den Grooten omringden, hielden zich bezig met de beoordeeling en zuivering der verzamelde handschriften, het vervaardigen van lees- en handboeken en het correspondeeren met de geestelijken over zaken, die de algemeene volksbeschaving betroffen. Vooral trokken zij zich de opleiding der toekomstige staatsdienaren aan. Alcuinus was de eerste leeraar aan de hofschool. In 732 te York geboren en in 804 in het klooster St. Martin bij Tours overleden, vormde hij vele voortreffelijke leerlingen, o. a. Rabanus Maurus, gest. 851, die eerst abt van Fulda, later aartsbisschop van Mentz werd en wiens kloosterschool een bijzondere vermaardheid verkreeg door haar anthropologisch-methodisch onderricht, waarom hij als de eerste paedagoog van Duitschland bekend staat.

Karei examineerde vaak zelf. Hij een dier gelegenheden bemeikte hij, dat de kinderen van niet-adellijkeu beter opgepast hadden dan die der adellijken. Hij plaatste toen de eersten aan zijne rechter- en de anderen aan zijne linkerhand, waarna hij genen eer en bevordering beloofde, doch dezen met zijne ongunst en toorn bedreigde.

De scholen uit Kareis dagen kan men uit het oogpunt der leervakken verdeelen in: 1° parochie- of kloosterscholen, voor het gerin-