is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

papier te vervaardigen. Toen kwamen dan ook allengs de brief- of schrijf scholen, zooals men ze aanvankelijk noemde, op, terwijl men Fransche scholen begon op te richten, sedert de 1 ransche taal de Latijnsche als hof- en correspondentietaai begon te verdringen. Reeds in het midden der 13° eeuw bestonden er Fransche scholen m Holland. Onze oudste kroniekschrijver Melis Stoke meldt, dat vrouwe Aleid haar zoon, den jongen graaf Floris V, deed »ter scole gaan Walsch en Dietsch leeren wel", «raaf Floris V begunstigde later dan ook krachtig de beoefening der volkstaal Op zijn grafzerk te Alkmaar beitelde men het eerste Hollandsche lijkschnft. Onder ht bestuur van Floris Y werden de staatspapieren het eerst in het Nederduitsch uitgegeven. Daar de geestelijkheid aan de stedelijke magistraten het recht betwistte scholen op te richten, wisten deze laatste, bij wijze van privilegie, van de graven des lands in het bezit van het Dschoolrecht" d. i. het recht, om scholen op te richten te komen. Het godsdienstonderwijs verbleef evenwel aan de geestelijkheid, teiwijl de jeugd tot diensten in de kerk en bij plechtige ommegangen verplicht was.

HOOFDSTUK III.

Jan Celé. — Kloosterschool te Mariëngaard bij Hallum.

St. Maartenschool te Groningen. — Geert Groote. — Erasmus. — De Kerkhervormers.

He aanstellingsbrieven der onderwijzers bestonden veelal in het verkenen van het »school- en schrijfambacht", soms ook van »schoole en kosterie". Het ambt van onderwijzer rekende men m dien tijd onder de ambachten en de »Scrivers" en Scoelmeysters zelve telde

men onder de ^ambachtslieden.

Een der meest beroemde stadsscholen der 14e eeuw was die te Zwolle onder den vermaarden Zwollenaar Jan Celé. Yan dezen vermeldden Thomas a Kempis en Ten Bussche, dat ( eles school oor wel 800-1000 kweekelingen bezocht werd, waaronder Keulenaars en Friezen, Saksen en Kleefschen, enz. Onder de leerlingen telde men niet zelden mannen van 30 en 40 jaar, die dikwijls van de cene school naar de andere trokken. Later traden ze meestal op als