is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staten des land» bekrachtigd, steunden verder alle gewestelijke ordonnantiën en schoolordeningen, die vroeger in de vereenigde gewesten

werden nageleefd.

»De belangen nu van de Kerk en den Staat werden zóó vereenigd, dat de Kerk de autoriteit vau de Overheid erkende, ook om te bevelen op het gebied der school, de Overheid daarentegen de Kerk erkende, zoowel om te bepalen, wat op het stuk der religie in de school moest worden geleerd, als om het onderzoek in te stellen naar de bekwaamheid pn de rechtzinnigheid der aan te stellen ■onderwijzers. Dit onderzoek werd in den regel, in den beginne althans, opgedragen aan de Classis." (Blz. 71 van Dr. J. \\ oltjer: »Doel van het C. N. 8.")

De in 1654 vei'schenen Schoolordeiiini/ ten platten lande binnen Utrecht schreef nopens de schoolboeken voor, dat de schoolmeesters «zullen voornamelijk leeren de eerste fundamenten der Christelijke religie, den kleinen en grooten catechismus, het vragenboek je van Aldegonde. de Zondagsche Evangeliën, het gecorrigeerde Titelboekje, de Zendbrieven, de Historiën van David, de Spiegel der jeugd, de Letterkunst en voorts geschreven stichtelijke brieven: mits eenige daarvan eerst worden gecorrigeerd in zulke plaatsen, die naar het Pausdom smaken of anderszins onstichtelijk zijn, en bij de eerste beginselen bijgedrukt en den kinderen geleerd worden het Formulier van de belijdenis der zonden, die gedaan wordt vóór de predieatie." In de Ordonnantie op de scholen ten platten lande in Gelderland (;} .Juni 1(581) werd bepaald : »De schoolmeesters zullen den kinderen van jongs af elk naar zijn begrip en jaren metten eersten ook leeren het Vader Onze, de twaalf artikelen des geloofs, de tien geboden, de inzetting des H. Doops, des hoogwaardigen Nachtmaal# ( Inisti, bet morgen- en avondgebed eu het gebed voor en na het eten. Zij zullen ook gehouden zijn de bekwaamste scholieren, die van de (rereformeerde religie zijn, te doen leeren de vragen in den Catechismus , die telkens op den Zondag in de kerk zullen verhandeld worden, maar de kleine kinderen zullen zij eerst leeren een kort begrip van den Catechismus en hen daarin oefenen. Zij zullen niet toelaten, dat de paapsche kinderen boeken, rozenkransen, beeldjes, crucifixen, schilderijtjes of iets dergelijks zonden in de school brengen". Doch genoeg hebben wij aangehaald, om te doen zien, wat zeker schrijver zegt dat onze vaderen ten volle er van overtuigd waren, dat de

-1

G. O.