is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en oordeelkundig Bijbellezen op den voorgrond gestold en aai^voltn •Bijv, een kind leest Mattheus VIII : 13 (want wfld » de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan). Hier vindt hij stoffe, om zich zeven telgen, wat wijd, }wort, breed, weg, verderf, enz. is en of hr|, tpee bij hier leest, verstaat, en zoo ook in andere ge\a en.

Het dichtlievend kunstgenootschap te 's-GravenMge gaf in Ino twee met goud en zilver bekroonde prijsgedichten uit: Over de beste opvoeding der jeugd. I)e dichters waren Hendrik Houtam en Pieter van Braam, terwijl K. v. d. Palm zijne verhandeling m dichtmaat

over hetzelfde onderwerp mode in het licht zond.

Het provinciaal Genootschap te Utrecht meende tevens niet achter te moeten blijven en bekroonde in 1793 een piar \eihandelingen over de openbare en huiselijke opvoeding. De schrijvers waren een tot dusver onbekende en G. 0. C. Vatebender, rector te Gouda die ook reeds in 1792 een uitvoerig plan van ecue Opvoedingsschool ge-

SC Deze11 verhandelingen hebben een veel omvattende uitwerking gehad. Vele invloedrijke personen wekten zij op, pogingen aan te wenden tot herstel van den verwaarloosden toestand op het gebied d school, terwijl zij de bronnen zijn geworden, waaruit de samenstellen der schoolwet van 18O0 de beginselen en regelen van hun ontwe i hebben geput. *De bekroonde Antwoorden waren, in den geest der vragers, natuurlijk uit de buitenlandsche bronnen geput, ja, wat den inhoud aangaat, gecopiëerd." (Blz. 80 van ï. . . ° J

" Ihnmfd°dels sbege.fde^onderwijzers zelve reeds de handen aan het werk, om tot schoolverbetering te komen. Scholen, als die van Aan der Palm, eerst te Rotterdam, daarna te Delftshaven gevestigd, dit van de Vrouwe van Renswoude (1754) te Delft, s-Gravenhage, LtreM, mochten als modelscholen geroemd worden en oefenden dan ook

goeden invloed op andere scholen uit.

De Kerk bleef eveneens niet geheel werkeloos. Immers de Synode

van Delft in 1721. die van Leiden in 1722, die van Rotterdam in 1724, van Breda in 1790 gelijk ookdie m de provinciën Gelderland en Utrecht, later gehouden, trokken zich de zaak van het schoolwezen aan en namen in dien zin met meer o minder vrucht verschillende besluiten. Doch later begon de Kerk m