is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ouders voor, die de opvoeding hunner kinderen op uitnemende wijze behartigden. »Met de eerste melk," zoo zegt hij, >.worden de beginselen van godsdienst en deugd aan hunne kinderen ingeboezemd." — Behalve dit groote werk gaf hij ook eenige kleinere boekjes in het licht ter bevordering van Bijbellezen en Bijbelkennis,, als zijn Historisch Handboekje en de Geschiedenissen van Abraham, Izak en Jacob.

Willem Emerg, Baron van Perponcher, was in 1740 te 's-Gravenhage geboren. Hij was verwant aan de Poolsche Magnaten Sedenit.sky en aan de Wassenaars. Ilij bekleedde aanzienlijke betrekkingen te Utrecht en was, evenals Hamelsveld, een vurig patriot. In 1787 moest hij daarom zijne bediening vaarwel zeggen. In 1813 werd hij met vele aanzienlijken uit Utrecht (o. a. notaris Buddingh) als gijzelaar naar Frankrijk gevoerd, waar hij tot den 17e» Maart 1814 in hechtenis werd gehouden en slechts door tusschenkomst van den vroegeren Koning van Holland, Lodewijk Napoleon, kon men hem ontslagen krijgen. In 1816 tot curator der Utrechtsehe Hoogeschool benoemd,, was het zijn lust, de godsdienstige en zedelijke belangen der studeerende jeugd te behartigen. Zijne denkbeelden omtrent onderwijs en opvoeding deelde hij hoofdzakelijk in zijne kleinere werkjes, opzettelijk voor zijne kinderen geschreven, mee, o. a. Iastructions d'wt père a sou Jils (1774), Nieuw Nederduitsch Spelboek (1780), Onderwijs voor kinderen van 3—7 jaren, omvattende den geheelen omvang van menschelijke kennis (3 dln. 1782); Algemeene Catechismus voor de Nederlandsche Burger jeugd (1783), Aardrijkskundige beschrijving voor de Nederlandsche jeugd, enz. Uit het Engelsch vertaalde hij de Lofzangen in proza voor kinderen van Mrs. Barbauld, een voortreffelijk boekje, in meer dan vier talen overgezet. Ook Perponcher was van oordeel: »De kinderen behoeven niet veel boeken te lezen, men moet slechts de nuttigste, aangenaamste en leerzaamste uitkiezen en hen die dan laten lezen en herlezen, zoolang zij er smaak in vinden, ten einde hun de zaken wel in 'thoofd te prenten. Weinig, maar goed en wel, moet hier de regel zijn."

Hierongmus van Alphen, vriend van Perponcher, in 1746 te Gouda geboren. In 1768 promoveerde hij in de rechten en bekleedde achtereenvolgens verschillende aanzienlijke betrekkingen. Als ijverig prinsgezinde werd hij door de tegenpartij in 1795 ontslagen en woonde toen in Den Haag als ambteloos burger tot aan zijn dood. Reeds.