is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vroeg had hij ziel. door zijne uitmuntende cantaten, gezangen en gedichten een naam als voortreffelijk dichter verworven. Met Mart.net en Perponcher behoorde hij tot de eersten, die in den echten kindertoon schreven. Zijne Kindergedichtjes zijn algemeen hekend en werden haast in elke school en ieder huisgezin aangetroffen Jeronmo de Vries zegt er van: >Welk een natuurlijke eenvoudigheid! Hoe geheel is hier .le kindertoon getroffen! Hoe verre zijn deze gedichten verwijderd van alles, wat boven de bevattmg van kinderen is! En toch hoe leerzaam, hoe geschikt, om de ede ste gevoelens te ontwikkelen, de edelste beginselen in te prenten terwr,lIClarme aantoonde, dat ze een compendium van Christelijke waarheden en grondstellingen onder de bevatting van kinderen brachten.

Op weinige uitzonderingen na (zooals Hieronymus van Alphen) hadden alle deze mannen een afkeer van alle positie herstellingen en geloofsbelijdenissen. In navolging van Locke en Rousseau wilden ze den natuurlijken godsdienst ten grondslag leggen bij alle opvoeding. Evenals Hulshoff, Chatelain, Van der Palm, enz wilden z,j op dezen grondslag voortbouwende, allengs ook de waarheden van Gods Woord voor het verstand bei/rijpelijk maken, die waarheden nl. alleen, die niet leerstellig maar algemeen Christelijk waren en dus zoo goed als in niets van die van den natuurlijken godsdienst verschilden. Van de diepe verdorvenheid der menschel.jke natuur waren ze weinig doordrongen, zoodat ze er toe kwamen om den mensch te veel als van nature goed te beschouwen; het kwade en zondige is

hem, meenden zij, niet aangeboren, maar wordt hem van buiten aangebracht. Opvoeding en onderwijs hadden ten doel, de aanwezige goede kiemen in den mensch te ontwikkelen, opdat zijz>chlateral8 «roede hoedanigheden, als deugden zonden openbaren. De Christenen, die zij vormen wilden, waren te veel de deugdenmenschen z^h Rousseau en Locke zich die voorstelden. Daarbij paste liet, dat het onderwijs zoo aangenaam mogelijk moest gegeven worden. .Onderricht en opvoeding werden een spel, de mensch werd uit een dier zonder moeite, zonder verdriet, zonder inspanning, zon tr < ,i' "

leg, talenten, verkeerde neigingen, aangeboren organisatie daaiby

in aanmerking behoefden te komen een verstandig wezen : al tgee hij leerde, was onmiddellijk bruikbaar; hij werd niet met boeken geplaagd; geen slagen, geen, niet onmiddelbaar tot het Sieke leven dienstige oefeningen bramen meer te pas. (Schlosser). En