is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Napoleon besnoeid werd, toch bepaalde hij bij decreet van 22 Oct. 1X11, dat al hetgeen bij de wet van 18<)G verordend was, zou van kracht blijven. Alleen de Fransche taal moest nu deel van het onderwijs blijven uitmaken. Dit gevolg was verkregen wegens het gunstige rapport, dat de Fransche geleerden Cuvier en Xoël, die als gevolmachtigden der Keizerlijke Universiteit in 1811 den staat van het lager onderwijs hier te lande moesten opnemen, over het >ederlandsche schoolwezen uitbrachten. Zij prezen ons nationaal onderwijsstelsel wegens de voortreffelijkheid der leermethoden, de algemeen godsdienstig-zedelijke strekking en de waarborgen, die het bood tot wering of fnuiking van al wat aan het Gouvernement aanstootelijk was. — Toch bleef alles niet in statu quo. De zoogenaamde tiërceering of gedwongen schnlduitdelging trof verscheidene diaconieën en Godshuizen gevoelig, zoodat zij niet meer in het onderwijs der weezen of andere behoeftige kinderen zooals vroeger vermochten te voorzien en verschillende bijzondere scholen der eerste klasse een zeer kwijnend bestaan voortsleepten. Onderwijzers, die hunne traktementen' of bijverdiensten uit 'slands kas ontvingen, werden haast niet betaald, terwijl schoolopzieners en onderwijscommissiën hunne salarissen, reiskosten of voorschotten zoo goed als niet ontvingen, a tuurlijk bleef dit alles niet zonder invloed op de school.

In den korten tusschentijd, die er verliep tusschen Koning Lodewijks afstand en Hollands inlijving bij Frankrijk, berustte 'slands bestuur bij den Provisioneelm Raad van Regentschap onder den munster Van der Hrim. Iu deze tnsschenregeering van 0 dagen werd V an den Ende gemachtigd, om de Algemeen* Boekenlijst, ingevolge art, 24 van het reglement A. ontworpen, in de Bijdragen te doen opnemen en zoo ter algemeene kennis te brengen. Geen andere boeken mochten nu op de scholen gebruikt worden, dan die op de ij. t voorkwamen. De bijzondere scholen der eerste klasse bleven evenwel vrij in 't gebruik van szoodanige leer- en leesboeken, als de aar«l dier scholen vorderen mag," terwijl het der bijzondere scholen der tweede klasse geoorloofd was, na kennisgeving aan en goedkeuring van den schoolopziener voor bijzondere wetenschappen de boeken te gebruiken, welke hare hoogere en bijzondere inrichting en behoefte vorderde. In een afzonderlijke reeks werden genoemd de boeken »bijzonder roor Israëlitische scholen." Een vierde afdeeling noemde de boekeu, bestemd »ten gebruike der onderwijzers zelve op de scholen, ten