is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zijde der leeraren een getrouw en streng toezicht waaraan Polman zich met allen ernst en met groote nauwgezetheid wijdde. In 1820 werd Prinsen benoemd tot schoolopziener van Haarlem en omstreken en in 1842 viel hem de hooge eer te beurt, van te worden benoemd tot ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw. In 1854 stierf hij, 77 jaren oud, na 400 kweekelingen opgeleid te hebben. Hij schreef: Geographische oefeningen, Wegwijzer tot hetaan keren der algemeene geschiedenis. Zielkunde, Vormleer van Pestalozzt, I oorstel-

leer Nederdvitsche taalkunde, enz. 1)

I)e schooltucht te verbeteren en het onderwijs te maken tot een voorwerp van Staatszorg, dit was het streven van Jaeob Hendrik Hoh (1758—1830). Hij werd te Crefeld (Duitschl.) geboren en ontving te Amsterdam aan de kweekschool der Doopsgezinde Sociëteit zijne opleiding tot predikant. In 1783 werd hij als leeraar bij de I oopsgezinde gemeente te Enschedé beroepen. In 17% werd hij \erkozen tot lid der nationale vergadering en maakte als zoodanig deel uit van de commissie, die de scheiding van Kerk en Staat wist door te drijven. Hij gelegenheid, dat er over de emancipatie der srael.eten gesproken werd, deed bij een scherpen uitval op de Ned. Hervormden en hunnen catechismus. In 1800 benoemde men hem tot schoolopziener en later tot secretaris der commissie van onderwijs in Overijsel In 1794 werd zijn antwoord op eene prijsvraag der Maatsch. tot N. v. h. Algemeen bekroond Welke is de beste theorie van straffen en beloonen ? terwijl hij in 1808 schreef Onderrichtingen, raadgevingen en u-enken voor schoolonderwijzers. Hoor zijne in 1813 uitgegeven Handleiding tot het oprichten en in stand houden van de industriescholen betoonde hij zich een voorstander van het onderwijs in de nijverheid, terwijl hij in 1823 bekroond werd voor zijne verhandeling , om het schoolonderwijs ten platten lande te doen strekken tot verbetering van gewoonten en begrippen bij den boerenstand.

Hans Willem Cornelis Anne Vissei• (1773—182G), geboren te Anna-parochie. Wegens zijnen zeldzamen leerlust trok de grietman van het Bildt, Baron van Aylva, zich zijner aan en het hem bij I)s. E. H. Tenckinck voorbereiden voor het Hooger Onderwijs. >.a

l) oVer den geest, die in de Haarlemsche kweekschool heersehte, zie men een uitvoerig opstel, geplaatst door een zijner voormalige kweekelingen m de 1 aedag. Bijdragen. Jaarg. 19 bl. 0.