is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bracht, heeft de Bijbelschc historie geen beteekenis meer; het is blijkbaar, dat men aldus aan de gebeurtenissen kleur, karakter en wezen ontneemt, en dat, om uit allen het grootste voorbeeld te kiezen, een Christus, in wien men geen God en Zaligmaker aanbidt, zelfs «■een historische Christus meer is. Zonder opwekking tot de geopenbaarde leer, waarin de wortel van alle verandering des harten, van alle plichtsbetrachting ligt, zijn opwekkingen tot deugd niets anders dan opwekkingen tot heidensche zelfgenoegzaamheid, waarbij men eerzucht en belang als verderfelijke surrogaten voor Evangelische

waarheden gebruikt ....

«Mijne andere opmerking is, dat, zoo men gewenseht heeft, gelijk het doorgaans heet, het kwetsen, hetzij van Protestanten hetzij van Katholieken, te vermijden, men geen weg kon inslaan, waarlangs men zekerder en verder van dit hoofddoel afgeleid werd.

„Hoe kan het anders? Er kan door eigene scholen en zelfs tot op zekere hoogte op gemengde scholen aan den wensch van elk, die prijs op geloofwaardigheden stelt, worden voldaan; doch voorzeker voldoet men aan dien billijken wensch niet, door, om allen gelijk te stellen, allen te kwetsen; niet door, een onderrichtte geven hetwelk, schoon niet leerstellig, tegen elke geloofsleer is gericht; niet door vast te houden aan een stelsel, hetwelk, in plaats van op gemeenschap pelijk geloof, op algemeene ongeloovigheid en onverschilligheid rust. Prof. Yan Heusde, A. W. v. Appelterre en Ds. P. Boelle traden tegen Groen op, terwijl deze gesteund en verdedigd werd door Mr. C. M. v. d. Kemp, I)s. O. G. Heldring en J. J. Ie Roi.

HOOFDSTUK XVIII.

De bezwaren tegen ons schoolwezen onderzocht en het onderwijs voor goed zijn godsdienstig karakter ontnomen.

He tegenzin tegen het openbaar onderwijs werd onder het Christenvolk hoe langer hoe sterker. .

»Wat de oudstrijder Brummelkamp in de Bazuin van lo .Juni 8.5 uit de jaren 1834 -1836 mededeelde, teekent geheel het gevoelen van het ontwakende volk en den ontwakenden tegenstand tegen de Christelijke school.