is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ik mag er bijvoegen, dat men de zaak van het Evangelie dooi halve en onoprechte maatregelen benadeelt en onteert, en dat ik in geenerlei opzicht zegen op slinksche streken, van welken aard ook,

verwacht." 1) , , _ , iQj/\

In de zitting der Tweede Kamer in dubbel getal, _7 Aug. 14, drono- Mr. Gr. v. Prinsterer op regeling van het lager onderwijs ij de wet aan. Hij zeide : .Voorts is het gedtcongene der veremiging, en dit verheugt mij, onbestaanbaar geworden. Voor het bijzonder onderwijs, waardoor ik versta het onderwijs, gegeven zonder bijdiagen door den Staat, zal, behoudens toezicht der regeering en onder waarborg van kunde en goed gedrag, ten minste eenige vrijheid moeten worden gegund. Ouders, die, met of zonder genoegzamen grond, in gemoede overtuigd zijn, dat de strekking van het onderwijs op de bestaande scholen onchristelijk is, moeten niet, rechtstreeks of zij clings, worden verhinderd aan hunne kinderen zoodanig onderwijs te

geven, als zij meenen te kunnen verantwoorden voor God. Die dwang,

ik zeg het ronduit, is ondraaglijk en behoort een einde te hebben

En verder: »Ja, het onderwijs in Nederland is onchristelijk i ït

alsof dit verwijt elke school zou treffen; geenszins; er is, ook bij de algemeenheid van het stelsel, overvloedig reden om over uitzondering en inconsequentie dankbaar te zijn. Het onderwijs is onchristelijk, omdat de wet van 1806, door de vereenigmg der Gezindheden een beginsel ingevoerd heeft, ten gevolge waarvan de Bijbel of niet of enkel behoudens goedvinden van den R -K. Geestelijke gelezen m. g worden. Het is onchristelijk, omdat men, door de afscheiding van hetgeen onafscheidelijk is, niet slechts de leer des Bijbels ter zijde gesteld, maar ook de geschiedenis des Bijbels van ziel en leven en waarheid heeft beroofd. Het is anti-christelijk - want ook. deze uitdrukking neem ik niet terug — omdat, terwijl het leers g ouderwijs in schijn uitgesloten wordt, men inderdaad een ander leerstellig onderwijs geeft; het is anti-christelijk, omdat men er, met vooibijzage der klove, die de zonde daargesteld heeft, eej.. algenieenen Vader der menschen verkondigt; het is antichristelijk, om dat men aldus aan het jeugdig gemoed een God predikt, die (dit is mijne overtuiging en velen ziju er met mij van overtuigd) een droombeeld is van menschelijke wijsheid, een afgod, die, met \er oo-

1) Van Otterloo, (Ie Lagen; School, bl. 87.