is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chening van den levenden God der openbaring, opgericht wordt."

I)e heer Rappard uit Gelderland meende, daar in Nederland toch vrijheid van huiselijk onderwijs bestond, de bezwaren geen genoegzamen grond hadden, alsof iedereen over de middelen beschikken kon, er een huisonderwijzer op na te houden! De heer Gevers wees op België, hoe na de afscheuring van dat rijk het onderwijs aldaar tot zijne vroegere nietigheid was teruggezonken. De schoolopzieners Van Dam en Van Leeuwen traden met verschoonende zachtheid tegen Groen op, terwijl Sloet tot Oldhuis, insgelijks schoolopziener, hem »zoo geweldig aantastte, dat hij nog, bij het herdenkeu, eene huivering gevoelde."

Den 7 Oet. 1840, kort na de totstandkoming van de herziening der Grondwet, deed Willem I afstand van den troon. Omtrent het onderwijs waren geen resultaten verkregen. Alleen was het gebleken, dat Protestanten en Roomschen er vele bezwaren tegen hadden. Reeds in het begin van 1840 drongen deze laatsten op wijziging van art. 224 aan, op het opnemen van de vrijheid van onderwijs in de Grondwet. Door hunne geestelijkheid werd in Mei van dat jaar een adres aan den Koning en den Prins van Oranje ingediend, waarin zij «smeekten" oin vrijheid tot het oprichten van bijzondere scholen. En later zette Van Vree, die in 1853 bisschop van Haarlem werd, in een brief aan prof. Siegenbeek, zijne grieven tegen de openbare school uiteen; grieven, die geheel met die van Groen overeenkwamen, al opperde ze Van Vree in overeenstemming met zijne kerkleer.

Den 12 Nov. 1840 benoemde koning Willem II eene Commissie van zeven leden, om de grieven tegen het onderwijs te onderzoeken en maatregelen voor te dragen, die deze konden opheffen. Deze commissie bestond uit: Baron van der Capellen, Secr. van Staat, als Voorzitter, Baron van Wijkerslooth van Schalkwijk, Bisschop van Cnrium, Mr. Groen van Prinsterer. Staatsraad in bnitengewonen dienst, Baron Hugenpoth van Aerdt, Lid der Eerste Kamer, A. des Amorie van der Hoeven, Hoogl. bij de Remonstrantsche Kweekschool te Amsterdam, N. C. Kist, Hoogl. te Leiden en W. J. Repers, Secr. v. d. Raad van State, (Secr der Commissie). Later werd hier nog aan toegevoegd de Israëliet Dr. Stein, Med. Doctor te 's-Gravenhage,

De bemoeiingen van deze commissie werden door de voorstanders der gemengde school met bange zorg gadegeslagen. Het Hoofdbestuur der Maatschappij tot X. v. het Algemeen, allen, die de begin-