is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voerlijk kan worden geacht. Wat zou door ile Herv. Kerk, indien zij getrouw was, verricht, wat zou ten minste door haar moeten worden beproefd? Immers het oprichten van scholen, niet, enkel (ofschoon dit voorzeker hoogstweuschelijk is) Diaconiescholen, alsof opleiding naar Gods Woord enkel voor bedeelden vereischt wieid, maar van Gemeentescholen, toegankelijk voor allen, ingericht naai de behoefte der onderscheidene standen van de maatschappij; immers bij het gering getal van Christelijke onderwijzers, het daarstellen eener normaalschool, waarin de kweekelingen zouden opgevoed worden naar de Evangelische beginselen onzer Kerk. A\ elnu! hetgeen de Kerk verzuimt, zou dit niet, op minder uitgestrekte schaal de taak der geloovigen zijn ? . . . Aanmoediging van geloovige onderwijzers om, ook op openbare scholen, althans buiten den schooltijd door afzonderlijke lessen aan de kinderen der Hervormden, het gemis gedeeltelijk te vergoeden; ondersteuning van de scholen der tweede klasse, waar de meester, om onbelemmerd te zijn, geen Israëlietische of Roomsche kinderen ontvangt; oprichting van scholen der eerste klasse; vervaardiging van schoolboeken en wat niet al!'

H O O F DSTÜK XX I.

Eene prijsvraag. — De baanbreekster voor het bijzonder Christelijk Onderwijs.

Den l7den Mei 1842 loofde de onderwijzers-vereeniging in de provincie Groningen tweehonderd vijftig gulden uit voor eene »\aderlandsche geschiedenis voor kinderen, waarin een zoo mogelijk samenhangend geheel van Xederland's geschiedenis wordt gegeven, doch zóó, dat bij voorkeur en uitvoerig de bruikbare en schitterende partijen uit 's lands historie worden opgenomen." Deze prijsvraag schreef men uit, omdat »er in de geschiedenis onzes Vaderlands daadzaken voorkomen, welker vermelding en uiteenzetting wezenlijke bezwaren opleveren voor kinderen van Protestanten en lioomscliKatholieken op onze lagere scholen," en deze «klippen, moesten de beantwoorden? vooral vermijden. Prof. Beyerman protesteerde tegen dergelijke verminking der historie en drong er op aan, dat men onze schoone Vad. Geseh. moest blijven beschouwen als »het