is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•onderwijs, enz. in die inrichting bekend te worden. Xa hare terugkomst werd zij aan het hoofd der bewaarschool geplaatst en men mocht kennelijk ervaren, dat des Heeren zegen rustte op de »moederschool op Kt. Theunis", zoo genoemd naar de plaats, waar de school stond.

Men begon thans pogingen in het werk te stellen, om de kindei en, als ze de klassen der bewaarschool doorloopen zouden hebben, hun onderwijs op eene gewone Christelijke sciiool te doen voortzetten. Men moest evenwel rekening houden met de wet, die slechts een bepaald aantal scholen in iedere gemeente toeliet. Er werden betrekkingen aangeknoopt met den heer Gehne, onderwijzer aan de Luthersche Diaconieschool te Nijmegen. Vroeger was aan deze inrichting ook een bloeiende bijzondere school der 2e klasse verbonden geweest. In den heer Gehne, »een braven Duitscher, wien de zoenverdiensten van Christus een sSchmuck und Ehrenkleid' waren geworden, had men den rechten man voor het beoogde doel gevonden. Hij toch Avenschte zelf op zijne school het Evangelie van .Jezus Christus te mogen verkondigen. Hoewel hij wist, dat hij, door aan het verzoek ie voldoen, zijne bijverdienste opofferen moest, die hij tot dusver van zijne gemengde school getrokken had, was hij toch genegen, om aan de kinderen, die van de bewaarschool kwamen en aan hem mochten worden toevertrouwd, een onderwijs te geven, waarvan de vreeze des Heeren het beginsel en de grondslag mocht zijn. Meu zorgde evenwel zooveel mogelijk, dat zijne opofferingen vergoed werden. Z. K. H. de Graaf van Nassau en H. M. de Koningin schonken ruime bijdragen, terwijl ook anderen hunne gaven niet terughielden.

In 1840 had Mr. .T. J. v. a. Brugghen, die de ziel van al deze ondernemingen was, een uitstapje gemaakt naar Meurs, alwaar hij kennis had genomen van het Protestantsche Seminarium, aan welks hoofd do edele" Zalm stond en van de stadsschool, naar Zahu's denkbeelden ingericht en hij moest deze inrichtingen als zeer uitmuntend roemen. De directie der pas opgerichte school, bestaande uit Mr. .1. J. li. v. d. Brugghen, Mr. W. Baron v. Lijnden en E. A.Zubli, wilde, dat het onderwijzend personeel kennis droeg van het beste, dat er op het gebied der school bestond. Daarom had zij vioegei Mej. v. Gelder naar Kaiserswerth gezonden en zond zij in Dec. 1841 Gehne naar Meurs, ten einde zich met de leermethode van den heer .Zalm en bijzonder met zijn Bijlielsch onderwijs bekend te maken.