is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelling. De eerste jaargang zag zelfs in 12" formaat een tweeden druk. De redactie (toen bestaande uit Mr. v. d. Brugghen en Mr. Baron Van Lijnden) moest echter in 1852 klagen:»Het blad bevindt zich eenigermate in den toestand van een krijgskundig tijdschrift, dat door advokaten voor dominees geschreven wordt." Men had gehoopt, dat het nog winsten voor de Chr. School op den Klokkenberg zou afwerpen en zie, het leverde telkens te korten op. Van 1844—1852, dus acht jaren lang, verdedigde het Nijmeegsch Schoolblad met talent en met geloofsmoed de belangen van het Christelijk onderwijs. Iu 1884 verzamelde Jhr. Mr. C. C. G. de Pesters eene bloemlezing uit al de jaargangen, onder den titel: Eeni'/e stukken uit het Nijmeegsch Schoolblad, welke bloemlezing, daar een compleet exemplaar van het Nijmeegsch Schoolblad haast niet meer te verkrijgen is, in eene bepaalde behoefte voorziet.

HOOFDSTUK XXIII.

De Normaalschool op den Klokkenberg. — De «Christelijke vrienden". — De school van «meester Feringa."

Hoe meer Christelijke scholen er werden opgericht, des te grooter werd de behoefte aan goed onderwijzend personeel. Men oordeelde, dat niets op het terrein der school zoo noodig was, als de vorming van Christelijke onderwijzers. De directie der Christelijke school op den Klokkenberg begreep ook in dit opzicht uitnemend haar plicht en verbond in Maart 184G aan haar school ook eene Normaalschool, ouder leiding van den heer Muntingh. Men hoopte van elders jongelingen te zullen ontvangen, die daar voor rekening hunner ouders zouden worden opgeleid en tevens kost en inwoning zouden ontvangen. Deze verschenen evenwel niet, zoodat men met een vijftal jongelieden, meest te Nijmegen wonende, het onderwijs moest aanvangen. In April 1847 vertrok de onderwijzer Muntingh naar Amerika en de heer Yethake nam het bestuur over de opleidingsklasse van hem over. Deze werd evenwel het volgende jaar tot hoofd benoemd van eene bijzondere school der 1ste klasse te Amsterdam, waarna de verdienstelijke H. A. Gerritsen aan het hoofd der Normaalschool werd gesteld. Onder zijne leiding verkreeg de inrichting