is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's jaars zou samenkomen en wel den 2en Woensdag na Paschen en den 2den Woensdag in October in liet lokaal Het Wapen van Amsterdam, waar I)a Costa ook zijne voortreffelijke winterlezingen heeft gehouden. Zoo ontstonden de vergaderingen der Christelijke Vrienden. Men vond onder hen de predikanten Scholte, Van Kaalte en Brummelkamp, die als Afgescheidenen vervolgd waren geworden; l)r. .V. Beets, »den prediker van het Reveil", Ds. Hasebroek, Da Costa, Capadose, Mr. H. J. Koenen, Mr. V. d. Kemp, den beminnelijken improvisator Wilhelm de Clercq, den dichter Willem Messchert, het Haagsche driemanschap Groen, Elout en Mackay, Mr. J. J. L. v. d. Brugghen, Ds. Lentz uit de Luthersche, Ds. Jamieson uit de Engelsch-Episcopaalsche, Ds. Secretan uit de Waalsche, Ds. J. J. v. Tooreneubergen uit de Xed. Herv. Kerk; waarbij zich nog later meer vrienden aansloten, zoodat hun getal tot ongeveer 200 aangroeide. De eerste vergadering besloot een tijdschrift uit te geven, 't welk dan ook den 1 Juli 1846 verscheen onder den titel Vereenit/ing: Christelijke stemmen en dat den vrienden jaren achtereen tot invloedrijk orgaan diende. Verder werd op die eerste bijeenkomst door Ds. Heldring ingeleid: »2". Het oprichten van eene Normaalschool tot opleiding van onderwijzers in verband met de behoefte aan bijzondere scholen der le klasse tot het geven van Christelijk onderwijs." De oprichting van zulk eene school achtte de vergadering noodig en voorzeker zou de Christelijke Normaalschool te Nijmegen niet zulk een bloei verkregen hebben, had ze zich niet in den zedelijken en geldelijken steun der Christelijke Vrienden mogen verheugen. Telden de vergaderingen eerst niet veel bezoekers, langzamerhand breidde het geringe getal zich tot een klein leger uit, welks afdeelingen in alle deeleu van ons land aan den arbeid togen en wier invloed onberekenbaar groot is geweest ook voor de Christelijke School. Doorgangshuizen, bewaarscholen, Chr. Scholen, enz. richtte men op en had daarmede slechts één doel: te zoeken en te redden wat verloren was.

Den 2 Aug. 1849, wij wezen er reeds op, werd op de Brouwersgracht te Amsterdam eene Christelijke school geopend, aan welker hoofd N. M. Feringa was geplaatst. Deze school was opgericht in navolging van de Ragt/ed School te Londen »om verwaarloosden, tot bedelarij opgevoede of opgekochte kinderen van beider kunne, om het even van welke gezindheid, door het Woord Gods tot Christus