is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te brengen en hen verder door eenvoudig, uiasir grondig onderwijs tot bruikbare en nuttige ledeu der maatschappij op te kweeken en den bedelstaf te leeren verachten." Eene dergelijke school was reeds vroeger in Utrecht opgericht. Een Maandblad, De Weeri/alm (nl. van Engeland) in Utrecht uitgegeven, beval dien arbeid aan. In Amsterdam maakten de heer en mevrouw Marselis Hartsinck met De Weergalm kennis. De lezing er van bewoog hen, een veitiek in hun woonhuis af te staan, alwaar spoedig een zestal verwaarloosde kinderen binnengelaten werd. I)e kamer was al gauw te klein, waarna men eerst eene kamer betrok in de Utrechtsche Dwarsstraat, daarna op den Kloveniersburgwal en eindelijk, 1— Maart 184!>, in de Tuinstraat, waar men 40 verwaarloosde kinderen mocht onderwijzen. 't Eerste bestuur bestond uit M. Hartsinck en echtgenoote, I'. van Eik, Mr. A. Hacker, Mejonkv. A. Graafland en Mevr.

yau Eikj geb. v. Loon. »In 't eerst was de bandeloosheid zoo groot, dat geene stilte, hoegenaamd ook, te bekomen was. Een onafgebroken gegons, gebrom en geraas deed zich hooren, en op elke verheffing van stem van den onderwijzer of van een onzer, werden de gemoedereu nog onstuimiger. Te midden der toespraken vermaakte men zich met lachen, stompen, schoppen en met opblazen en opvangen van pluizen en vuile lapjes of stukjes papier, het afschiappen en opeten van wortels, die door middel van een draad of bandje aan den hals bengelden, met het neuriën van straatdeuntjes, enz. Later werd de school naar hare tegenwoordige standplaats (Bloemstraat, hoek Baangracht) overgebracht en geraakte allengs onder den zegen Gods tot grooten bloei.

HOOFDSTUK XXIV.

N. M. Feringa. — Ontslag van B. Gangel. — De herziening der Grondwet.

In Nicolaas Mattheüs Feringa had het Bestuur der school voor liaveloozen een meester gevonden, die voor zijne moeilijke taak haast Geknipt was. Feringa kwam uit Groningerland en was reeds op 20-jarigen leeftijd een beslist Christen. Te Leegkerk in Groningen als onderwijzer werkzaam, geraakte hij om der wille van zijn geloof