is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ministerie gevormd. Na de tweede alinea van het art. eenigszins gewijzigd te hebben, verklaarde bet zich er mee te kunnen vereenigen. Die tweede alinea luidde nu: >Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht der Overheid en bovendien, voor zoover het middelbaar en lager onderwijs betreft, behoudens het onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid der onderwijzers, het een en ander door de wet te regelen." — In de Memorie van Toelichting werd gezegd , dat tegenover het openbaar onderwijs zal overstaan het recht iler ouders, om naar hunne begrippen de opvoeding hunner kinderen te regelen en de ontwikkeling van hun verstand toe te vertrouwen aan hen, die geheel onafhankelijk van het gezag, met bekwaamheid en zedelijkheid toegerust, de bevoegdheid tot bet geven van onderwijs hebben verkregen.

Natuurlijk, dat de vrienden van het openbaar onderwijs hunne stemmen ook verhieven tegen het artikel, zooals het thans gewijzigd was. Het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap wenschte, »dat er overal, in alle gemeenten en voor alle klassen gelegenheid zal moeten zijn, om in wel verzorgde scholen een toereikend onderwijs te verkrijgen en wel voor desbehoevenden kosteloos". Het was natuurlijk, dat het dan »geen concurrentie vreesde" van bet bijzonder onderwijs.

Ook de meerderheid in de Tweede Kamer was liet artikel niet gunstig gezind. Zij eischte, dat in de grondwet de verplichting geschreven werd tot het aannemen bij de wet van het beginsel, dat overal in het Rijk van Overheidswege voldoend openhaar lager onderwijs zal gegeven worden. De regeering was wel gedwongen aan dit zoo sterk uitgesproken verlangen toe te geven en voegde dus achter de alinea: sliet geven van onderwijs is vrij" nog de woorden: »er wordt overal in het rijk van Overheidswege voldoend lager onderwijs gegeven". Na nog eene verandering in de volgorde der alinea s aangebracht te hebben, nam de Tweede Kamer eindelijk genoegen met bet artikel (in de herziene Grondwet het 194e), zoodat het nu luidde:

«Het openbaar onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regeering.

»De inrichting van het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, dooi- de wet geregeld.

«Er wordt overal in het rijk van Overheidswege voldoend openbaar lager onderwijs gegeven.