is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgenoodigd werden, ook de plaatselijke besturen te willen \eizoeken, in dien geest te handelen.

Ondertusschen bleef liet getal Christelijke scholen steeds toenemen. In 1850 werden er te Rotterdam twee geopend, waarvan één ook gelegenheid gaf voor het ontvangen van meer uitgebreid Ligei onderwijs. In 1851 kwam er in die stad weer een bij en in 185:$ nog eene, die echter een eigene onderneming van den onderwijzer was en later een kwijnend bestaan leidde. Eigenaardig was de taak, die de in 1854 opgerichte Chr. school te Rotterdam op zich nam: ze liet n. 1. geene andere kinderen toe, dan die van andere scholen verwijderd waren geworden of daarop otu de eene oi andere ïeden geen plaats konden vinden. Reeds bestond er iu de Rottestad o. a. een Gereformeerde Diakonieschool sinds de vorige eeuw. In 1850 werd te Delft van wege de Chr. Afgesch. Gemeente gelegenheid gegeven tot het verkrijgen van positief Christelijk onderwijs en in 1852 van wege een bijzondere comuiisie te Dordrecht. In deze laatste stad werd iu° 1856 nog een Chr. school geopend, die evenwel later, tevens als kostschool, een eigene onderneming van den hoofdonderwijzer werd. Ook Aarlanderveen ontving in 1852 den zegen van Chr. onderwijs, waar een commissie den hoofdonderwijzer, die o\eiigens zijn werk voor eigen rekening -deed, zedelijk en financieel steunde. Eene commissie van <5 leden der Chr. Afg. Gemeente te Goes, daartoe in staat gesteld door de bijdragen uit de Gemeente, opende in 1850 een bijzondere school der 2* klasse, terwijl in

1851 een bijzondere commissie eveneens er een Christelijke school oprichtte, die den 3 April met 33 leerlingen begonnen werd. In

1852 kwam de stad Groningen in het bezit van eene Christelijke onderwijsinrichting, waaraan tevens eene Xormaalklasse tot opleiding van onderwijzers verbonden was. In 185G werd er aldaar nog een Christelijke school bij gebouwd. Van wege de Chr. Afgesch. Gemeente werd in 1852 te Wildervank en iu 1855 te Uithuizermeden een Christelijke school geopend. De iu 1853 te Kampen geopende bijzondere school ging zoowel van Afgescheidene als Xed. Hen. bloeders uit. Den 1 Mei 1855 werd aan het gesticht Talitha-Kumi te Zetten een Chr. school verbondon, alleen toegankelijk voor meisjes. In Maart 1851 had Amsterdam nog een Chr. onderwijsinrichting gekregen voor uitgebreid lager onderwijs en den 1 Jan. 1852 was er een bijzondere school te Heemstede (Hoofd, de heer P. Vergers) geopend.