is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»Daartoe zal, daar waar de plaatselijke toestand het toelaat, liet openbaar lager onderwijs afzonderlijk voor Protestantsche en R.-Katholieke kinderen worden ingericht.

„Waar het plaatselijk bestuur niet bij machte is hieraan te voldoen, zal de gemengde school provisioneel blijven bestaan.

Doch genoeg om te laten zien, dat de meeste voorstanders van Christelijk onderwijs het met Groen eens waren, toen deze in de Nederlander schreef: »In het onderwijs moet de Staat, verre van willekeurig en oppermachtig te beschikken, in overleg treden met de Kerk. Dus zooveel mogelijk geziiidheidssrholen. In den regel scholen, waarbij voor eene opvoeding overeenkomstig het geloof der gezindheden worde gezorgd. Een louter burgerlijk jmaatschappelijk onderricht, waar het volgen van den regel onoverkomelijk bezwaar heeft. Een openbaar schoolwezen, dat niet, onder den naam van nationaal, met de wenschen en behoeften en rechten eener Christelijke natie in strijd en, in den meest verderfelijken zin, revolutionair zij. Den 4 Nov. 1850 zei Groen in de Tweede Kamer: * De afzonderlijke school voor Christen en Israëliet, voor Protestant en Roomsch-Katholiek; de afzonderlijke school, waar de noodzakelijkheid van afscheiding openbaar wordt; de facultatieve splitsing.'" Groen was er van overtuigd: «Met de facultatieve splitsing kan gezorgd worden voor de rechten en behoeften van alle gezindheden; het tegenovergestelde geeft ergernis, ik durf niet meer zeggen aan alle gezindheden, maar

aan een groot deel der natie." _

Geheel in overeenstemming hiermede werden in de Nederlander van 23 Oct. 1853 de volgende regelen aangegeven voor eene toekomstige schoolwet:

1". Vrijheid van bijzonder onderwijs volgens de grondwet.

2". Eene welingerichte openbare school, in den regel tegen de ■concurrentie der bijzondere scholen bestand.

3". Waar het mogelijk is, afzonderlijke scholen van Staatswege voor Protestanten en Roomsch-Katholieken.

4". Geen godsdienstlooze school, die aan de overmacht van Rome door terzijdestelling van Bijbel en volkshistorie den weg baant.