is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt, hetzij door een gemeentebestuur, hetzij door de Gedeputeerde Staten, uiterlijk binnen zes weken uitspraak gedaan.

«Art. 2. Bij afwijzing door Gedeputeerde Staten kan Onze (n.1. der regeering) beslissing worden gevraagd. ' Hiermede deed voorzeker Groen geen overbodig werk. Immers, zoolang Thorbecke minister was geweest, had de regeering, en niet zonder gevolg, steeds haar invloed aangewend, om de plaatselijke besturen tot meer vrijgevigheid te steramen in 't verleenen van autorisatie ter oprichting van bijzondere scholen. Daardoor was de oprichting mogelijk geworden van meer dan 150 bijzondere scholen, en daaronder 50 van de eerste klasse, welke in de laatste drie jaren in onderscheidene streken des lands waren geopend. Dit namen de vrienden der openbare school Thorbecke kwalijk en zijne vrijgevigheid ten opzichte van het bijzonder onderwijs was misschien meer oorzaak dau zijne welwillendheid jegens Rome, dat hij in April 1853 moest aftreden, liet ministerie Van Hall kwam aan het bewind en nn werden terstond pogingen aangewend, om de circulaire van 1849 krachteloos te maken en het bijzonder onderwijs te onderdrukken. En werkelijk, men zag vrucht van zijn werk, want eenige weken daarna, wij wezen er reeds op, wees de regeering een verzoek ter autorisatie ter oprichting van eene bijzondere school te Uithuizen inderdaad af.

Onder zulke omstandigheden was het te voorzien, dat het voorstel van Groen geen gunstig lot zou te beurt vallen. Het Nederlandsch Oiulerwijzers-genootsrluip met zijnen voorzitter Hofstede de Groot en Prof. Opzooiner, die meende, dat men reeds in het volle genot deivrijheid was (indien hij bedoelde, om Christus te verloochenen, dan had hij gelijk), e. a., verzochten bij adres aan de Tweede Kamer, om afstemming van Groen's voorstel. Zoo geschiedde het dan ook en nog wel (wie had liet verwacht?) ook met behulp van belijders van den Christus.

HOOFDSTUK XXVIII.

De wetsontwerpen van Van Reenen en de adressen er tegen.

Nadat het wetsontwerp-De Kempenaer geen bijval had kunnen verwerven, \Verd in Sept. 1854 door minister Van Reenen een nieuw