is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoot voor Binnenlandsche Zaken de hoofdrichting vau het Kabinet, la pensèe gouvernemmtable, te moeten zoeken." Zoo was het. Het beginsel van Dr. Sirnons, de geestverwant van de 's-Graveuhaagsche Vereeniging Koning en Vaderland, die stond op het standpunt der ■Groote Protestantsche partij, was het beginsel van het Kabinet geworden. I)r. Simons echter was het niet vergund, de schoolwet geheel mede te helpen tot stand brengen. Volslagen vreemdeling in het parlementair debat en daarbij later ongesteld wordende, vroeg hij in het laatst van November zijn ontslag. Hij werd vervangen door den minister van Hervormden Eeredienst, Van Rappard, die, zeer verzoeningsgezind en door geen antecedenten belemmerd, gaarne voldeed aan het verlangen der meerderheid van de Kamer en deze een ■ontwerp voorlegde, sprekend gelijkend op dat van 1855.

HOOFDSTUK XXX.

De Schoolwet van het „onbegrijpelijk ministerie" aangenomen. — Assen.

Den 21 Febr. 1857 werd de wet op het lager onderwijs ter tafel gebracht en weldra in de afdeelingen onderzocht. Evenmin als in 1856 was de anti-revolutionnaire richting vertegenwoordigd in de Commissie van Rapporteurs. Daartegen protesteerde Groen in een vijftal vertoogen, die tevens ten doel hadden, de belangstelling op te wekken van hen, wien het in waarheid om Christelijke volksopvoeding te doen was. Het eerste verscheen den 4 April. Daarin wees Groen op de merkwaardige overeenkomst der nu voorgedragen wet met die, waartegen het Kabinet optrad. ïDezelfde wet, in de hoofdgedachte gewijzigd naar het verslag van 1856, enkel voor de leus met het woord Christelijk versierd en waarin een verzoeningsmiddel (Rijkssubsidie aan de bijzondere scholen telkens bij de wet), noch voor uitvoering, noch zelfs voor aanneming vatbaar, wordt voorgespiegeld. Dezelfde wet, waartegen het petitionnement gericht was, dezelfde wet, waartegen de Koning zich verklaard heeft, dezelfde wet, waartegen het vaderland door dit ministerie zou worden beschermd."

Intusschen poogde men te Assen eene Christelijke school op te richten. De Gemeenteraad en Gedeputeerde Staten weigerden even-