is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXXII.

De bakens verzet. — De Vereeniging voor „Christelijk Nat. Schoolonderwijs" opgericht.

«Als liet getij verandert, verzet men de bakens," zegt het spreekwoord. Zoo dachten ook zeker de schrijvers van schoolboekjes, die, om hunne werkjes voor de openbare school «bruikbaar" te doen blijven, in de herdrukken na 1857 stelselmatig de namen Jezus, Christus, enz. uitschrapten. O. a. leest men op blz. 20 van het 3'' leesboekje van den heer Hemkes in den 4"» druk :

Jezus.

Jezus is heilig.

Jezus is de Zoon van God.

Jezus deed veel goed.

Jezus deed oneindig veel goed.

Jezus moet ik liefhebben.

Jezus moet ik hartelijk liefhebben.

Waarom ?

Dat zal meester wel zeggen.

Dat zal vader wel vertellen.

Dat zal moeder mij wel uitleggen.

Ik geloof het nu wel.

In den 5en druk werd dit lesje vervangen door het volgende:

God is goed.

God is oneindig goed.

Ik moet God liefhebben, hartelijk liefhebben.

Ik moet God liefhebben boven alles.

Heb God lief boven alles en uwe naasten als uzelven !

Wie zijn uwe naasten ?

En toch had de heer Hemkes op blz. 184 van zijne Handleiding voor kireekelingen geschreven: »Maar het onderwijs moet tevens Christelijk zijn. Jezus, de Zaligmaker, Zijn kruisdood en Zijne opoffering voor het zondige menschdom, onze val, hulpeloosheid en bedorven toestand moeten gedurig met al den ernst, dien deze zaken verdienen, het onderwerp der gesprekken bij het onderwijs uitmaken. Zonder Jezus is er geene genade en gente zaligheid, hoe ons hart anders oolc tot deugd