is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belsch verhaat ook meer rationeel kan worden verklaard. Het is hier de plaats niet, om dit punt verder uit te werken. Genoeg zij liet daarom op te merken, dat niemand (?) de romantische (?) voorvallen, die het leven van Jozef kenmerken, alle voor geschiedkundige waarheden zal willen aanmerken, Is het nu niet beter, indien mende geschiedenis van Jozef of van Mozes tril verhalm, daaraan eene zoo natuurlijk mogelijke voorstelling te geven, dan het kinderhoofdje vol te proppen met fabelen ?"

•t Commentaar is hierbij overbodig. Door dergelijke «natuurlijke voorstelling" van het Bijb. verhaal in de openbare school, als waarop Mr. Lenting aandrong, werd niet alleen de geloovige Christen, maar ook de Jood in zijne heiligste overtuiging gekrenkt.

Den 15 Jan. 1859 werd te Amsterdam eene Vereeniging in het belang der Inwendige Zending gesticht door eenige Christenen, die het betreurden, dat de samenkomsten der Christelijke Vrienden niet meer plaats hadden. Deze vereeniging heeft zich niet in een lang bestaan mogen verheugen. Op haar eerste vergadering (April '59) bepleitte X. M. Feringa met warmte de noodzakelijkheid van de oprichting van Christelijke scholen volgens vaste regelen. Zijn woord vond ingang, zoodat de heer W. Baron van lijnden voorstelde,aan meester Feringa op te dragen, op de eerstvolgende vergadering een uitgewerkt plan en Concept-Statuten eener Maatschappij voor Christelijk onderwijs ter tafel te brengen. Dit voorstel vond bijval en Feringa nam de opdracht aan. Den 28 Oct. '59 had de tweede vergadering plaats te Amsterdam. Van de 70 leden waren er echter slechts 33 opgekomen. De meest aanzienlijken ontbraken. Toch bracht Feringa zijn Concept-Reglement te berde. Het werd met algemeene instemming begroet. Men besloot aan vele vrienden van het Chr. onderwijs afschriften te zenden van het Concept en dan op de volgende vergadering verder te beslissen. Ook Groen werd een afschrift gezonden. Na rijp beraad en toen nog aarzelend trad Groen tot de plannen van Feringa toe. Den 30 Oct. 18G0 werd de beraamde samenkomst tot bespreking der zoo gewichtige zaak gehouden. Zij was talrijker bezocht dan de vorige en ook Groen was tegenwoordig. Xa langdurige discussie besloot men tot het vormen van eene vereeniging over te gaan. Groen werd eere-voorzitter, Mr. J. de Xeufville voorzitter, X. M. Feringa secretaris en P. van Eik penningmeester. Verder zaten in het bestuur Jhr. Mr. M. Bichon van IJselmonde, Jhr. Mr. M. M.