is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»e. Verplichting der gemeenteleden, in overleg, zooveel doenlijk, met Herders en Leeraars, om die taak over te nemen, waar de Kerk in haar reglementairen vorm werkeloos blijft.

»ƒ. Oprichting van scholen, waarin, bij onbelemmerd en doeltreffend gebruik der H. Schrift en trouwe voorstelling der volkshistorie, het onderwijs in nuttige kundigheden aan Christelijke opvoeding wordt dienstbaar gemaakt.

»ƒ/. Yerleenen van geldelijke tegemoetkoming, inzonderheid waar eigen belangstelling en veerkracht openbaar zijn.

»Art. 2. De Vereeniging is zooveel mogelijk werkzaam :

a. tot ondersteuning van scholen.

b. tot opleiding van onderwijzers.

c. tot opwekking van gemeen overleg en samenwerking omtrent al wat verder tot de belangen der Christelijke school behoort." —

Van der Brugghen begroette de vereeniging met vreugde en meldde zich als lid aan. Toen men hem echter verklaarde, dat men dit aanmerkte als een bewijs van afkeuring der wet van 1857, trok hij zich terug.

Reeds op den dag der stichting van de Vereeniging werd aan de vrije kerkelijke school te Zevenbergen een renteloos voorschot van 1ÜÜ0 gld. toegezegd, dat later, op verzoek van den kerkeraad, veranderd werd in eene jaarlijksche subsidie van 200 gld. tot wederopzeggens toe. Tevens zond men eene gift van 500 gld. aan de Normaalschool te Nijmegen.

De moderne richting deed meer en meer haar invloed op de openbare school gevoelen. Te Rotterdam werd den 20 Dec. 18(54 door Dr. F. Rauwenhoff de volgende circulaire aan de openbare hoofdonderwijzers toegezonden:

«WelEd. Heer! Op de openbare en bijzondere scholen wordt gewoonlijk ouderwijs in de Bijbelsche geschiedenis gegeven. De hulponderwijzers en kweekelingen hebben in den regel slechts weinig gelegenheid, om zich in de Israëlietische geschiedenis te bekwamen... Het ontbreekt toch tot nu toe aan een handboek, waarin de niev»'ere onderzoekingen naar de lotgevallen van Israël staan opgeteekend.

»Op de scholen worden dan ook de Bijbelsche verhalen eenvoudig oververteld, zonder dat eenig inzicht geopend wordt in de ontwikkelingsgang van het Israëlietische volk. Zulk onderwijs, waar het met oordeel wordt gegeven, moge tot opwekking van het zedelijk gevoel