is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De natuur zelve van dergerlijke vereeniging onderstelt, datiedereeu, boven de openbare, zeer verre een Christelijke school, ook van elke richting, waartoe hij zelf niet behoort, wenschelijk rekent; dat iedereen op billijkheid, niet op wederzijdschen naijver, vooral niet op overheersching van de algemeene kleur door het meesterschap van zijne schakeen'ug bedacht zij. Ook wij verlangen in geen anderen zin confessioneel te zijn. dan gelijk wij steeds tegen vrijzinnigheid en rationalisme, tegen het gemoderniseerde Christendom, met eiken belijder van het Apostolisch en Reformatorisch Evangelie eensgezind zijn geweest."

Zooals men uit art. 1 e kan zien, rekende de Vereeniging volstrekt niet buiten de Kerk. Ook Groen getuigt op blz. 2 der Berichten: »Eene Vereeniging, aan de onafscheidelijkheid van Kerk en Schoot gedachtig, die, zoover haar kracht reikt, de taak overneemt, waarvan de Kerk, in haar tegenwoordigen toestand, onwillig of onvermogend is zich te kwijten. Eene Vereeniging kerkelijk, die wel in de kerkverscheidenheid der Protestanten geen beletsel ter samenwerking van het lager onderwijs ziet, maar tevens aan hun gezainelijke belijdenis van het Evangelie, in belijdenisschriften en geschiedenis openbaar, vasthoudt. Plicht en belang dringen allen tot onderling hulpbetoon, ter oprichting of ondersteuning van scholen, waar de Hijbei en de volkshistorie aan Christelijke opvoeding dienstbaar kunnen worden gemaakt. Daarom begeert de Vereeniging geen anderen kerkdijken grondslag dan het Apostolisch Christendom, gelijk het uit de middeleeuwsche duisternis der Kerk van Rome weder aan het licht kwam; de belijdenis van het Evangelie, gelijk ze de Protestantsche Kerken niet verdeelt, maar verbindt, en het eenstemmig getuigenis der Kerkhervorming tegen het ongeloof van deze dagen voortzet". — En op blz. 109 der Berichten leest men: »Van den beginne af heeft de Vereeniging herinnerd aan het verband van Kerk en School. Zij ziet naar kerk-gemeentelijke scholen (als naar het meest natuurlijke en eenvoudige gevolg van Kerkelijk bewustzijn en Christelijk plichtsl)esef) met verlangen uit. Utrecht. Zevenbergen, de Waalsche Gemeente te Amsterdam geven reeds van dergelijk streven het voorbeeld. Daarentegen wees onlangs de Nederduitsche Kerkeraad te Amsterdam een voorstel van twee hooggeachte leeraars tot uitbreiding der Diakoniescholen, tot oprichting van Tusschenscholen van de hand. Opgrond van recht en plicht der Gemeente behooren bij de Kerkeraden soort-