is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgesproken. I)s. De Liefde immers was lid geworden der Vereeniging »met diepe smart evenwel over haar gevaarlijk clericaal standpunt." I)e onderwijzer Lemkes wilde uit de Statuten de uitdrukkelijke vermelding van Kerk en predikanten verwijderd hebben. Ds. Y. Rhijn wilde in het reglement het Evangelisch beginsel krachtiger en duidelijker uitgedrukt hebben. Ds. Du Cloux verklaarde geen lid te kunnen worden, indien niet van ieder lid instemming verlangd werd met de leer der Xed. Herv. Kerk, in hare formulieren vervat, enz. Groen echter zeide. »Het standpunt is zoowel confessioneel als Evangelisch; confessioneel niet meer. dan bij eene Christelijk Protestantsche volksopvoeding te pas komt." — In weerwil van dit alles nam de Vereeniging in ledental toe en wist op vele plaatsen de behoefte aan Chr. Onderwijs te wekken, vooral ook door den arbeid harer colporteurs : G. v. Rennes in Gelderland, Zeeland en Z.-Holland, S. de Jager in Friesland, G. Hertel in Groningen, J. Moora in N.-Holland en G. v. Emmerik in Utrecht.

H O O F 1) S T U K X X X1 V.

J. A. Wormser. — Oprichting van de Chr. Scholen. — Normaalschool te Zetten. — Kosteloos openbaar onderwijs en misbruik van Kerkelijke fondsen.

In Oct. 18(!1 verscheen 7 Maandschrift voor Christelijke opvoeding in school en huis, voorbereid en tot stand gebracht door de Vereeniging van Christelijke onderwijzers. Dit orgaan werkte krachtig mede, om de belangstelling in 't Chr. onderwijs te verlevendigen. Het stond onder redactie der II.H. M. I). v. Otterloo, J. P. Schaberg, H. J. v. Lummel, W. Oostmeyer, enz.

Den 1 Nov. 18G2 leed de zaak van het Chr. onderwijs een groot verlies door het overlijden van den verdienstelijken Amsterdamschen deurwaarder J. A. Wormser. Behalve onderscheidene belangrijke brochures leverde hij eene reeks van uitmuntende opstellen in Groens dagblad de Nederlander, die van zijne liefde voor en zijne belangstelling in de Chr. volksschool getuigen. Hij behoorde dan ook mede tot de oprichters van de eerste bijzondere school der 1" klasse te