is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdam. Meermalen had hij de Vereen, v. C. N. S. door zijne adviezen over verschillende onderwerpen aan zich verplicht.

Ondertusschen was het getal Chr. scholen weder aanmerkelijk toegenomen. Ze alle te vermelden, is niet noodzakelijk. Enkele willen wij nog noemen. Den 4 Mei 1863 werd te Ylissingen de Chr. School geopend met 40 leerlingen onder den hoofdonderwijzer H. F. v. Rosmalen. Ook in Sexbierum wenschte men eene Chr. School. De openbare onderwijzer, die 41» jaren aldaar was geweest, was overleden. De vrienden van het Chr. onderwijs, waaronder vooral de geneesheer I)r. Kuoll, lid van den gemeenteraad en Ned. Herv. Kerkvoogd, behoort genoemd te worden, sloegen nn de handen aan het werk. Zij zochten den toekomstigen Hoofdonderwijzer der te stichten Chr. School te doen benoemen tot koster en organist: 1". omdat de kerkelijke bedieningen niet behooren tot het departement der openbare school, 2". omdat de inkomsten dier bedieningen nog te redden waren, daalde vroegere schoollanden van Sexbierum reeds waren gealinieerd eu men te Pietersbierum daarmede ook reeds druk bezig was; 3". oui door die benoeming een groot deel van het traktement \an den onderwijzer bijeen te krijgen eu voor hem in het bezit te komen van de kosterswoniug (die altijd door den vroegeren openbaren onderwijzer als koster was bewoond geweest) en zij dus enkel eene school behoefden te bouwen. Bovendien vroegen de vrienden 3000 of 4000 gld. subsidie uit de kerkebeurs. Eenige floreenplichtingen teekenden tegen deze aanvrage protest aan. De voorstanders van het Chr. onderwijs, inzonderheid de predikant Ds. G. J. Sypkens, lieten zich hierdoor niet ophouden. Hoewel het provinciaal collegie van toezicht nog geen uitspraak had gedaan, werd de school den 15 Juni 1SI>.> geopend met 63 kinderen. Tot hoofdonderwijzer was aangesteld J. C. de Puy, laatstelijk werkzaam geweest aan de Chr. Charitable sociteitsschool te 's-Gravenhage, wien den 10 Dec. ^1863 door de floreenplichtigen uit de kerkefondsen een salaris van 700 gld. werd toegekend, n.1. in zijne kwaliteit als kostei.

De school te Sexbierum was niet kerkelijk. Een derde der kerkelijke gemeente aldaar was modern, zoodat men voor eene overrompeling van die zijde op zijn hoede was. De Chr. school te Oosterbierum, die tien jaren later opgericht werd. was echter geheel kerkelijk.

De heer De Puy had in het eerst te Sexbierum met vele moeie-