is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk lieden te worstelen. De haat was zoo groot tegen den bijzonderen onderwijzer, dat men hem, vóór hij nog begonnen was, op straat naschreeuwde : »Steenigt hem". Vele vooroordeelen had hij te overwinnen, vele scheeve of leugenachtige voorstellingen moest hij weerleggen. Doch in Gods kracht en met Gods hulp overwon hij. Met 63 leerlingen, (de openb. onderwijzer hield er 70 over) begonnen, breidde zijne school zich allengs zeer uit, zoodat hij, na 28-jarigen arbeid, bijgestaan door twee onderwijzers, 185 leerlingen te onderwijzen had, terwijl het getal leerlingen der openbare school na 1863 met 10 achteruitgegaan was en nog slechts 60 bedroeg. Toen men in 1888 het 25-jarig bestaan der Chr. School feestelijk herdacht, was ook het Dageüjksch Bestuur der gemeente bij de plechtigheid tegenwoordig. Dit Bestuur kon dan ook niet nalaten, zijne ingenomenheid met het bijzonder onderwijs te betuigen en den heer De Puy een vereerend getuigschrift uit te reiken. Wel mocht de heer De Puy op dat 25-jarig jubilè uitroepen: »Soli Deo < Hor ia ƒ " De Heere had hem geholpen en hem de liefde en achting van vriend en vijand doen verwerven.

Wij meenden bij de oprichting der Chr. school te Sexbierum iets langer te moeten stilstaan, omdat zij een voorbeeld en baanbreekster in Friesland is geweest voor het Chr. Kerkelijk onderwijs. De Chr. scholen toch, die reeds vóór die te Sexbierum in Friesland bestonden (te Franeker, Makkum, Koudum, Workum enz.) gingen alle uit van particuliere commissiën en hadden met de Kerk niets te maken, uitgenomen die te Harlingen, welke van de Afgescheidene gemeente uitging.

Den 1 Xov. 1860 werd de bijzondere school voor Christelijk onderwijs te Wissekerke ingewijd. De heer J. van Zanten, vroeger hulponderwijzer te Utrecht, kon zijn taak met 15 leerlingen beginnen, welk getal al sjioedig tot 50 steeg. En dat, niettegenstaande in de twee aldaar bestaande openbare scholen den Hijbei werd gelezen en de Bijbelsche Geschiedenis werd verhaald en het gemeentebestuur sinds Januari 1860 bepaald had, dat het openbaar onderwijs met schoolbehoeften aan alle gebruikers er van gratis moest worden verstrekt!

Den 3 Febr. 1862 werd de Chr. School te Enkhnizen geopend. Tot hoofdonderwijzer was de heer P. Lub. vroeger openbaar hulponderwijzer aldaar, aangesteld.