is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Utrecht uitgezonderd, haddeu de Gedeputeerde Staten bijna o\eraI er in bewilligd, dat de openbare onderwijzers bij voortduring werden belast inet de waarneming van dergelijke betrekkingen. Daardoor waren de burgerlijke gemeenten ontslagen geworden van de zoo kostbare verplichting, om voor den onderwijzer eene woning te bouwen en behoefden ze dezen ook geen hooger salaris uit te keeren dan het minimum, 400 gld., daar dat geringe traktement immers werd aangevuld door de verdiensten, die de onderwijzer uit zijne kerkelijke bijbaantjes trok. Bovendien was daardoor de oprichting van kerkelijke scholen onmogelijk gemaakt, want waren de inkomsten van voorzanger, koster, enz. eenmaal door opdracht aan den openbaren onderwijzer vastgelegd, dan misten de voorstanders van het bijzonder onderwijs veelal de iinanciëele middelen, 0111 eene school naar hun zin op te richten. I)e gelden, tot bevordering van het Christendom bestemd, werden dus gebruikt, om de oprichting van Christelijke scholen te beletten en het is daarom zeer natuurlijk, dat de vrienden van het Christelijk onderwijs het bekleedeu van kerkelijke bedieningen door openbare onderwijzers onder eene wet, die het Christelijk beginsel op de staatsschool niet toeliet, voor rechtens niet bestaanbaar hiehlen.

Zeer begrijpelijk is het eveneens, dat de voorstanders van het Christelijk onderwijs wilden, dat ter bestrijding der onkosten voor de openbare school een bijdrage van ieder schoolgaand kind werd gevraagd, omdat het gebleken was, dat het kosteloos openbaar onderwijs niet alleen het Christelijk, maar het bijzonder ouderwijs in het algemeen hoogst moeilijk en voor de geringen haast onmogelijk maakte.

HOOFDSTUK XXXVII.

J. J. L. v. d. Brugghen.

Justinius Jacob Leonard van der Brugghen, de man, aan wien wij de wet van 1857 te danken (?) hebben, overleed den 2 Oct. 1863 op zijn buitenverblijf te Ubbergen bij Nijmegen aan de gevolgen van eene beroerte, nog geen volle GO jaren oud zijnde. Hij was de eenige zoon van Johan Diederik van der Brugghen, ontvanger