is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem toekomen. Gelukkig was in 1869 geheel Spanje voor het Evangelie geopend. Jnan de Vargas, in vrijheid gesteld, had in hetzelfde Malaga zijn arbeid als hoofdonderwijzer opnieuw opgevat in eene ruimere school, voorzien van schoolbanken, uit de hem toegezondene 1000 gld. betaald.

Den 31 Jan. 1805 werd de Chr. school te Doetinchem geopend. Deze school was opgericht op initiatief van Ds. M. v. Dijk, die in 18(32 als voorganger der Chr. Gereformeerde gemeente er was gekomen, doch er later leeraar was geworden van eene op zich zelf staande gemeente.

Den 3 Febr. 1803 had ook Makkum eene Chr. school ontvangen onder den hoofdonderwijzer H. P. Mitze. Het' armbestuur aldaar weigerde onderstand aan een man, wiens kind deze school bezocht, en die dus, in het oog van dat bestuur, eene onnoodige uitgaaf deed. •daar immers de onvermogende ouders hunne kinderen op de openbare school kosteloos konden doen !

Verder waren er scholen opgericht: te Meppel (door de Chr. Geref. Gem.), te Arnhem, waar de hoofdonderwijzer J. Nobels door diens vertrek naar Zetten al spoedig werd opgevolgd door den heer J. H. Voerman, te Zutphen (den 1 Maart 1803), te Amsterdam (een armenschool, den 30 Nov. 1803 onder het Hoofd F. C. Wijle door de Ilulpvereen. >.Amsterdam" voor Chr. N. schoolonderwijs opgericht; er werd geen schoolgeld geheven), te Enkhuizen, Alkmaar, Haarlem (voor uitgebreid lager onderwijs onder het Hoofd J. Klein; de school was een eigene onderneming, op aanzoek van eenige vrienden, wien het reeds lang een zaak des gebeds geweest was, eene Chr. school aldaar te hebben; de Heere zegende kennelij k het pogen), te Amsterdam (eveneens voor uitgebreid lager onderwijs) onder het Hoofd H. F. Gieseke. De school was eene eigene onderneming en ingericht voor meisjes uit den deftigen stand. Het godsdienstig en wetenschappelijk onderwijs werd door den hoofdonderwijzer geleid, terwijl •overigens de leiding der meisjes toevertrouwd was aan zijne echtgenoote), te Leiderdorp, te Middelburg (opgericht door deu Kerkeraad •der Chr. Geref. Gem. aldaar. In de politieverordening tot verplichting der vaccinatie vond zij voortdurend eene belemmering in haar bloei en toeneming), te Goes den 11 Juni 1860. De gezamenlijke ■onderwijzers dienden aan deze school zonder eenig bepaald traktement. »Deze school, »Nathanael", wordt ook uit Gods milde Vader-