is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XL.

De Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwys. — Groen, voor den derden keer de Kamer verlatende.

De Chr. Gereformeerden konden, gelijk wij reeds zagen, het met de Vereen, v. Chr. Kat. schoolonderwijs niet al te best vinden. Die Vereeniging beschouwden ze zelfs als gevaarlijk voor hunne Kerk, omdat ze bestond zonder kerkelijk toezicht of verband en omdat het standpunt er van hun te ruim voorkwam. Op blz. X der Berichten der Vereen, v. C. N. S. lezen wij: «Hebben sommige Afgescheidenen bezwaar zich op het gebied der school met de beginselen der Vereen, v. C. N. S. te vereenigen; zijn zij van meening, dat op de Christelijke scholen moet worden gedogmatiseerd; welnu, dat zij zich van het lidmaatschap der Vereeniging onthouden, dat zij Afgescheidene kerkelijke scholen oprichten ter voldoening aan hunne behoeften. Kan men alzoo met de Vereeniging niet medewerken, wij zien niet in, dat daarom bestrijding noodzakelijk zou moeten volgen. Wij willen daarentegen gaarne bekennen, dat we van de Afgescheiden Kerk, die zoo menig krachtig levensteeken heeft geopenbaard, geene bestrijding, maar veeleer warme belangstelling, blijkbaar in liefelijke samenwerking, verwacht hadden." In deze verwachting was men teleurgesteld, want: «Betreffende de Bazuin en de Stem moeten we tot ons leedwezen aanmerken, dat de doorgaande strekking dier bladen in het afgeloopen jaar niet van sympathie met de Vereeniging getuigde. Daarin werden o. a. opstellen opgenomen, die niet slechts de handelingen der Hoofd-Commissie, maar ook hare bedoelingen in een hoogst ongunstig daglicht stellen en dat op eene wijze, geheel in strijd met alle beginselen der Christelijke humaniteit. Minder bevreemdend is de inzending van dergelijke artikelen, dan wel de opname daarvan door de redactiën, die geacht moeten worden met bewustheid te handelen en al den omvang der verantwoordelijkheid te kennen, die zij daardoor op zich laden." Evenwel moest men ook bekennen »dat de bedoelde weekbladen, waarin trouwens ook opstellen voorkomen, die van groote belangstelling in het werk der Vereeniging getuigen, niet moeten worden geacht als vertegenwoordigende de Afgescheiden Kerk. Recht aangenaam is het ons te mogen gewagen van vele blijken van de meest hartelijke overeenstemming en broederlijke sa-