is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<iercf. kerk. Met de meeste belangstelling heeft zij vernomen, dat deze, inzonderheid op hare laatst gehouden Synode te 's-Hertogenbosch, het oog op de Yereeniging heeft gevestigd. Zij verlangt, dat het Hoofdbestuur de voorstellen der Kerk in het belang van bedoelde betrekking overwege en bij eene volgende algem. verg. ter beoordeeling ter tafel brenge."

Het recht van toezicht werd daardoor aan de Synode toegekend, zonder nauwkeurig de beteekenis van dat toezicht nader te omschrijven.

De vereenigiug bleek weldra aan haar doel te beantwoorden en breidde zich spoedig uit.

Om zooveel mogelijk alle Christenen in het land te vereenigen in den strijd tegen het verderfelijke Staatsonderwijs, koos de vereeniging v. C. X. S. een ruimen grondslag. Vele Chr. Gereformeerden spraken daarom over die vereeniging het «dankbaar, — maar niet voldaan" uit. >;Zij oordeelden, dat die grondslag te breed, te onbestemd was, minder geschikt ook voor eene natie, die op den grondslag eener Gereformeerde belijdenis was groot geworden en bij haar afglijden en wegzinken, ook daarop teruggebracht moest worden, om goede hoop te hebben voor de toekomst. De liefde, tot verbroedering gezind, kon schade doen aan vastheid van beginsel en mitsdien aan kracht der openbaring.

«Nadere verklaringen, vooral van den Eere-Voorzitter der Vereen, v. C. N. S., Groen van Priusterer, poogden wel aan te toonen, dat art. 1 vooral het oog had op de Kerk, de Hervormde Gereformeerde Kerk, die door haar luisterrijk verleden, getalsterkte en invloed hier te lande nationaal was en bleef, en dat de bedoeling van den grondslag was, om te staan op »de onveranderlijke waarheden der Hervorming," waartoe gerekend moest worden : de goddelijke ingeving der H. Schrift; de rechtvaardiging des zondaars uit genade door het geloof; de geheele bedorvenheid der menschelijke natuur door de zonde; de noodzakelijkheid der wedergeboorte uit den H. Geest; de verlossing door het plaatsbekleedend lijden en sterven van Jezus Christus, dien zij met den Vaderen den H. Geest als den eenigen God erkenden, enz. Doch de praktijk tooude niet te rekenen met sommiger verklaring van den grondslag, maar met hetgeen geschreven stond." (BI. 11 en 12 van Het ontstaan der Vereen, v. (}eref. schoolonderwijs door het Hoofdbestuur der vereeniging v. Geref. Schoolonderw.).