is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Afgescheiden broeders wilden tcaarbon/ hebben, dat niet van de beginselen der vereeniging zou worden afgeweken en juist dien waarborg kon de vereeniging v. C. X. S. huns inziens niet genoegzaam geven. Ook wilden zij door hunne bijdragen het bouwen van Ethische, Remonstrantsche en Raptistische scholen niet bevorderen.

Den 28 April 1869 vergaderde de Vereen, voor Geref. S. te Zwolle.. Op die vergadering werd besloten aan de Vereen, v. C. X. Schoolonderw. voor te stellen: 1° eene vereeniging te treffen, onder hoofdvoorwaarde, dat de handhaving en de toepassing der Geref. beginselen verbindend worden verklaard voor de scholen en de ouderwijzere der Vereeniging; 2" zooveel mogelijk samen te werken en in goede verstandhouding te leven." De Vereen, v. C. X. S. antwoordde hierop: s Betreffende het eerste punt moeten we u doen opmerken, dat de daarbij gestelde hoofdvoor waarde niets minder verlangt, dau dat wc met eigen hand zouden vernietigen een werk, waarop de Heer onze God nu bijna negen jaren zoo kennelijk Zijnen zegen heeft geschonken, en, tot roem van Zijn genade, ook nog schenkt. Immers, uw voorstel beteekent hetzelfde, alsof ge ons den eisch steldet: verklaar u te zijn: Vereeniging voor Gereformeerd onderwijs; of met andere woorden: los u op in ons. Ten overvloede moeten wij u wijzen op art. 15 van ons reglement: nArtt. 1 en 2 van dit Reglement kunnen niet gewijzigd worden." — «Betreffende het tweede punt van het voorstel: «zooveel mogelijk samen te werkenwaar die samenwerking mogelijk is, is de Hoofdcommissie daartoe gaarne bereid. Waar ze mogelijk is, — slechts zelden zal ze mogelijk zijn en bijna uitsluitend daar, waar we moeten opkomen tegen belemmerende en bezwarende bepalingen op het gebied der wetgeving, of waar we hebben te klagen over ongepaste handelingen, die het Christelijk onderwijs in het algemeen benadeelen. Immers, bestaande feiten zijn niet weg te cijferen. De oprichting van uwe Vereeniging is uwerzijds eene naar het oordeel der Hoofdcommissie door niets gewettigde veroordeeling van de onze." — »Uwe begeerte, om »in goede verstandhouding te leven," vernam de Hoofdcommissie met groot genoegen. Harerzijds wenscht zij niets liever; zij hoopt oprechtelijk, dat er nooit botsingen tnsschen de beide Vereenigingen of hare Besturen zullen plaats hebben." Den 11 Mei had namens de Hoofdcommissie van de Vereen, v. C. X. S. de secretaris X. M. Feringa dit schrijven aan den secretaris der Vereen, v. Geref. schoolonderw., M. Xoordtzijr