is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevolge der verklaringen van het Kabinet, nader in de zitting van 23 Aug. bevestigd, ben ik nu volkomen overtuigd, dat mijn terugkeer in de Tweede Kamer voor hetgeen ik beoog, doelloos, zoo niet schadelijk zou zijn." — «Aldus heb ik, 25 Aug., in mijn brief aan den voorzitter de indiening van mijn ontslag gemotiveerd." (Pari. St. en Seh. Hlz. 349. Dl. II).

Dit was de derde keer, dat Groen zijn ontslag nam als lid deiTweede Kamer. Eerst in 1857 na de aanneming der schoolwet ; daarna in 1865, toen hij na jarenlange poging de hoop opgaf om over de hoogste belangen der natie een vruchtbaar debat te verkrijgen ; en thans in 1866, na de verklaringen van het Kabinet Van Z uy 1 en - Myer-1I ee msker k. Keuchenius echter bleef en zou zegepralen in den strijd tegen dit conservatief ministerie.

HOOFDSTUK X U.

Het wetsontwerp-De Brauw. — Eerlijke tegenstanders.

Wrijving tusschen twee partijen. Het Na-examen.

Den 13 Mei 1867 werd door Jhr. W. M. De Brauw, vroeger voorstander en ijverig verdediger der wet van 1857, bij de Tweede Kamer een voorstel tot wetswijziging ingediend. Het voorstel van <lezen conservatieven afgevaardigde kwam hoofdzakelijk hierop neer, dat aan de bijzondere scholen van gemeentewege subsidie kon worden verleend. Op de vergadering van Chr. Nat. S., in 1866 wegens het heerschen der cholera niet gehouden, doch in 1867 te Leeuwarden den 23 Mei samenkomende, werd dat voorstel uitvoerig besproken. De hoogleeraar Gratama juichte het hoofddenkbeeld, subsidiëering, van harte toe. Zijn voornaamste grief er tegen wasechter, dat het de subsidiëering facultatief stelde. Docent Brummelkamp waarschuwde, het Trojaansche paard niet binnen te halen. De Staat moest z. i. geen schoolmeester zijn, daar er allerlei tegenwerking het gevolg van zou zijn. Groen begroette de hoofdgedachte van het voorstel: «recht voor allen, bovenal waar het de vrijheid van godsdienst en geweten betreft," met ingenomenheid, rnaar achtte, evenals prof. Gratama, het facultatieve der subsidiëering hoogst bedenkelijk. Overi-