is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gens bevatte z. i. het voorstel te veel. Het vereenigt, wat reeds in staat van wijzen gebracht is, wat reeds sedert lang had kunnen en moeten worden beslist, met hetgeen buiten eenigen twijfel een onderwerp van langdurige beraadslaging zal zijn." Ter toelichting van zijn gevoelen gaf hij een tweetal brochures uit, getiteld: Wat dunkt v van het voorstel De Brauwf

Op diezelfde vergadering van C. N. 8. te Leeuwarden vestigde Jhr. Mr. Elout v. Soeterwoude de aandacht op eene vóór 1857 gewenschte oplossing der onderwijskwestie. Hij vroeg n.1. »of er niet pogingen in het werk moeten worden gesteld, om weder in de wet op het lager onderwijs te doen opnemen het beginsel van art. 4 der Regeeringsvoordracht van 1854 ten opzichte der facultatieve splitsing." — Het nieuwe art. zou z. i. dan moeten luiden: »Waar de plaatselijke omstandigheden het toelaten, mogen afzonderlijke openbare scholen worden opgericht voor een, naar den maatstaf der bij deze wet gevoegde tabel, genoegzaam aantal kinderen van dezelfde godsdienstige gezindheid; op die scholen kunnen ook kinderen worden toegelaten, wier ouders, ofschoon niet tot die gezindheid behoorende, zich met die godsdienstige strekking in het schoolonderwijs vereenigen."

In de Kamer vond het voorstel-De Brauw, de poging n.1. tot subsidie, niet veel sympathie. Het werd zelfs nauwelijks besproken, zoodat het spoedig in vergetelheid geraakte.

Op de vergadering v. C. N. S. te Leeuwarden had Groen het al opgemerkt, dat er onder zijn groep niet meer zooveel eenstemmigheid bestond als vroeger. Niet alleen toch wilde Elout, door de opinie van minister De Brauw bemoedigd, weer terugkeeren tot het door Groen verlaten systeem van facultatieve splitsing, maar ook had zijn vriend Yan Toorenenbergen te kennen gegeven, dat hij op het behoud van het woord Christelijke in art. 23 prijs stelde. De tweedracht onder de vrienden van het Chr. onderwijs zou spoedig in geheel haar omvang openbaar worden.

De onrechtvaardige strekking der wet van 1857 werd telkens meer ingezien, ook door eerlijke tegenstanders. Zoo haalt Groen op blz. 40 van n". 21 zijner Parlementaire Studiën en Schetsen het volgende woord van Prof. A. Pierson aan: «Juist deze schoolwet is in het oog veler liberalen uitnemend geschikt, om aan het Xederlandsche volk die eigenaardige soort van godsdienstigheid en godsdienstige verdraagzaam-

G. o. 12