is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drijver. Doch Ploos was er de man niet naar, om zich af te laten schrikken."

Was de school te Holwerd door I)s. Ploos' bemoeiingen opgericht, ook door zijn ijver moest ze in stand gehouden worden en dit baarde hem dikwijls veel zorg. Doch de dankbare Holwerders noemden hem »den vader onzer school."

Ook bij zijne vrienden te Leeuwarden drong hij op het stichten ccner school aan. Klein in getal als zij waren, zagen zij tegen deze onderneming op, doch Ploos wist hun het belang dezer zaak zóó onder 'toog te brengen, dat zij de handen aan het werk sloegen en het genoegen mochten smaken, weldra hun doel bereikt te hebben. Den 5den September 18(15 werd de school geopend, bij welke gelegenheid Ds. Ploos uit Pred. 12 : 13 de openingsrede hield in'het tegenwoordig tot een Militair Tehuis ingericht gebouw in de Groote Kerkstraat. Tot hoofdonderwijzer aan deze school was aangesteld de heer TV. C. van Munster, in wien Ds. Ploos sinds dien tijd een warm en trouw vriend vond. Nimmer heeft Ds. Ploos deze school kunnen vergeten en toen hij latei- met Mej. A. Binksma in het huwelijk trad, vereerde hij aan de Leeuwarder school eene klok, die men er nog tegenwoordig kan zien en zeker als aandenken ook trouw wordt bewaard.

Van 14 Januari 1860 tot 19 April 1868 was Ds. Ploos van Amstel te Anjum predikant. Ook in deze «Anjumer periode" was hij voor het Christelijk onderwijs onvermoeid werkzaam en was het aan zijne onvermoeide pogingen te danken, dat op het Bildt en te St. Anna ' hristelijke scholen werden opgericht. Bij de opening der school op het Bildt zou hij de openingsrede houden en de president-kerkvoogd had voor dat doel de Herv. Kerk l>eschikbaar gesteld. De vijandschap tegen het Christelijk onderwijs was er evenwel zoo groot, dat men vreesde voor rustverstoring, waarom Ds. Ploos in de z.g. afgescheiden kerk optrad. I e St. Jacobi was de vijandschap nog erger. Daar werden zelfs personen gehuurd en half dronken gemaakt, om de orde te verstoren, wanneer er in het belang van het Christelijk onderwijs gesproken werd.

Dat Ds. Ploos' werk voor de school voor hem zijne bezwaren had, kan men zien uit de volgende aanteekening in zijn dagboek : »A1 wede? «at geleerd. Machten gehoord over de betaling\an een onderwijzer. De ('hr. School brengt een menigte ellenden met zich. Ik