is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kosten kan eene bijdrage voor ieder schoolgaand kind worden gelieven") wordt aldus vervangen : »Ter tegemoetkoming in deze kosten wordt eene billijke bijdrage geheven van iéder schoolgaand kind. Aan minvermogenden kan van deze bijdrage vrijstelling worden verleend."'

B. Grondwet. Art. 4. In art. 194, alinea 1, valt het woord «openbaar" weg.

Art. 5. In alinea 3 van hetzelfde artikel vallen de woorden «voldoend openbaar" weg; terwijl bij diezelfde alinea wordt gevoegd »voor zooverre het bijzonder onderwijs te kort schiet." Groen had deze verlangde wijzigingen reeds besproken in zijn den 6 April 1869> verschenen Ons Schoolicetprogram, waarin hij zeide: »Ken duidelijk

geformuleerde verklaring wordt verlangd. Geen wonder inderdaad

•Sedert de Kabinetsformatie van 1866 had de Chr. Hist. partij geen eigen bestaan meer. Ingelijfd werd ze in de Conservatieve partij.. „ Het is meer dan tijd, dat onze richting niet langer een hulpcorps zij der conservatieve partij; ... dat zij wederom bewust worde van hetgeen zij zelf begeert."

De Voorzitter, de heer Groen, herinnerde vóór het begin der discussie aan de woorden van zijn Ons schoolicetprogram: »Aan de waardigheid èn van het Christelijk volksbelang èn van de bij uitnemendheid nationale richting, waarvoor wij opkomen, gedachtig, is het ons niet te doen om aftroggeling van eene aalmoes. Wij vragen aan de Kamers en aan de Kroon, niet als gunst, maar als recht, het handhaven der dierbaarste vrijheden, eigendom der natie, met het bloed der vaderen betaald, in onze volkshistorie met onuitwischbare letteren gegraveerd, en daaruit als onvervreemdbaar overgeboekt in de grondwet."

Art. 1 lokte de meeste discussie uit. Dr. A. Knyper zeide, dat het standpunt, waarop men zich plaatsen moest, is: «Wij hebben te doen met eene Regeering, gededuceerd uit eene staatstheorie, die onchristelijk is, omdat zij strijdt met de eeuwige eischen en wetten des levens. Tegenover die staatstheorie staat de Christelijke idee. De tegenwoordig overheerschende staatsidee is satanisch, is principieel valsch, kan niet bekeerd, maar moet vernietigd worden. Bestond er nog kans om onze school of onzen staat te veranderen, dan zou hij meenen, dat het woord moest blijven, opdat het een uitgangspunt kon worden: maar wanneer hij ziet, dat de geheele staatsinrichting moet gebroken worden, dan moet men alle krachten daaruit terugtrekken,