is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoefde te wezen over vrouw en kinderen bij de gedachte aan het oogeublik, waarop hij van deze aarde zou moeten scheiden. Op meer dan ééne algemeene vergadering der Vereeniging voor C. N. S. was dit onderwerp behandeld. Eindelijk werd het initiatief genomen door een vijftal Amsterdamsche Christelijke onderwijzers en de zaak kwam tot stand. De grondslag, waarop het fonds rust, is de Christelijke liefde, zoodat het veler ondersteuning behoeft. De Hoofdcommissie der Vereen, voor Chr. Nat. schoolonderwijs vond geen bezwaar, met eene jaarlijksche subsidie van f l"1 • Barnabas te ondersteunen, terwijl ook vele Christelijke onderwijzers zich verdienstelijk maakten, door werkjes te schrijven ten voordeele van het fonds. Onder dezen mag niet vergeten worden de heer J. C. de Puy, wiens muziekuitgaven nu reeds (1897) aan Barnabas eene bate van meer dan f 2000 hebben verschaft.

HOOFDSTUK XLVII.

Gedienstigheden der practijk. — De vaccinekwestie. — Het restitutiestelsel.

Wij wezen er reeds op, dat na de wet van 1857 in de openbare schoolboekjes de woorden Jezus, Christus, enz., zooveel mogelijk werden geschrapt. Dat dit geen onnoodig werk was, bleek o. a. te Arnhem, waar de plaatselijke schoolcommissie een leerboekje, getiteld Versje» van Gouverneur, weerde, waarin op blz. 40 het gedichtje voorkwam:

Jezus, de Goëue Herder.

Heer Jezus, Gij zijt inderdaad Een Herder, die getrouw en goed Uw zwakke schaapjes veilig hoedt

En zorgt, dat geen verloren gaat.

Heer Jezus, wees mijn Herder dan,

Geleid mij op het rechte spoor En maak, dat ik Uw roepstem hoor.

Zoodat ik niet verdwalen kan.