is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heer Jezus, als Gij mij geleidt,

Dan ben ik veilig in den nood.

En eenmaal kom ik na den dood Bij U en leef in eeuwigheid.

Zulke leesstof was contrabande op de openbare school geworden, terwijl er de ehristelijke-conscientie-krenkende dingen stilzwijgend •werden toegelaten. Op zekeren dag in 1868 zou er b.v. een algerneene bededag zijn voor de Christelijk-Afgescheiden gemeente. Daags te voren vroeg een zoon van ouders, tot die gemeente behoorende, aan zijnen meester op de openbare school, of hij den volgenden dag om die reden mocht te huis blijven. Ja, was het antwoord van den -onderwijzer, vmits gij ook bidt voor mijne kippen, want die leggen maar slecht.'''' Op een andere openbare school werd aan een jongeu eene vraag gedaan uit de geschiedenis. Hij beantwoordde die naar zijn beste weten. Op de vraag van den meester, waar hij dat gelezen had, zeide de jongen: sik geloof, dat ik het in den Bijbel gelezen heb." Niet alleen werd hem daarop geantwoord, »dat hij niets met den Bijbel te maken had, omdat daar toch maar fabeltjes in staan," maar toen die jongen maanden later een minder juist antwoord gaf bij het rekenen, werd hem spottend gevraagd: »Hebt gij ■dat ook uit den Bijbel ?"

Zoo verhaalde het Kerkelijk Weeklad, dat de openbare onderwijzer te M., volgens getuigenis van ouders en kinderen, die bij hem ter school gingen, zijnen leerlingen in school trachtte duidelijk te maken, •dat opstanding en eeuwig leven onmogelijk zijn en dat de mensch alleen bestaat uit stikstof, waterstof, zuurstof, enz., welke na den dood ieder hun eigen weg gaan. Deze practijken waren echter geheel, tegen de wet, die wilde, dat altijd en overal het onderwijs zoo ingericht zou zijn, alsof er van elke richting in het godsdienstige een kind in de school was. Dit was van het systeem het onvermijdelijk gevolg. »Zon wellicht, naarmate één R.-Katholiek huisgezin aankwam of vertrok, Bijbellezing nu weer verboden en dan weer vergund zijn? Zou verloochening of belijdenis van den Zaligmaker, naarmate een Israelietisch kind verscheen of verdween, aan de orde van den dag worden gesteld ? Neen, aard en gehalte van het onderwijs kon niet, naar de dagelijksche verwisseling in het kinderpersoneel, telkens verandering ondergaan, (ieen Protestantsche of R.-Katholieke kleur